Sunday, June 23, 2024
More

  ท่องเยาวราชผ่าน 4 เรื่องราวใน 4 แผนที่วัฒนธรรมย่านเยาวราช จากทีมวิจัยม.ศิลปากร

  แผนที่วัฒนธรรมย่านเยาวราช ผลงานที่ชวนเรามาสำรวจย่านเยาวราชกับ 4 แผนที่ สะท้อนเรื่องราวของเยาวราช 4 แง่มุม ทั้งคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์, ศาสนสถาน, เชิงอาชีพและผลิตภัณฑ์ และเชิงวัตถุดิบอาหารและเทศกาล

  ในโครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


  ลัดเลาะประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมย่านเยาวราช กับ “แผนที่วัฒนธรรมย่านเยาวราช”

  จากการทำงานลงพื้นที่อย่างจริงจังกว่า 2 ปี ในโครงการ “การพัฒนาทุนทางศิลปะและวัฒนธรรมย่านเยาวราช” ของทีมวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  เพื่อสำรวจสถาปัตยกรรม ที่เต็มไปด้วยเรื่องราว และความหลากหลายในพื้นที่เยาวราช ตลอดจนการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่เยาวราชอย่างใกล้ชิด และการเปิดโอกาสให้ชาวเยาวราชได้แสดงความคิดเห็น

  ได้เล่าประวัติความเป็นมา ภาพจากความทรงจำ และความรู้สึกต่าง ๆ ที่พบเห็นจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของย่านเยาวราช การเปลี่ยนผ่านช่วงอายุ และได้นำเสนอแนวทางอนาคตที่ควรจะเป็น ของย่านเยาวราช

  กอปรกับการใช้ระบบจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ ที่ผ่านการประมวลผลอย่างละเอียดถี่ถ้วน จากข้อมูลมากมายมหาศาลที่ได้มาจากการลงพื้นที่ย่านเยาวราช

  จึงเกิดเป็น “แผนที่วัฒนธรรมย่านเยาวราช” ผลงานที่สะท้อนเรื่องราวของย่านเยาวราช ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจในตัวงาน และนำไปใช้งานได้สะดวก

  ผ่านการนำเสนอในรูปแบบแผนที่ 4 แบบ เพื่อสะท้อนเรื่องราวของย่านเยาวราชใน 4 แง่มุม ได้แก่

  1.คุณค่าเชิงประวัติศาสตร์

  2.คุณค่าศาสนสถาน

  3.คุณค่าเชิงอาชีพและผลิตภัณฑ์

  4.คุณค่าเชิงวัตถุดิบอาหารและเทศกาล

  ดาวน์โหลด “แผนที่วัฒนธรรมย่านเยาวราช” แบบไฟล์คุณภาพสูง ได้ที่ https://forms.gle/XMKt4k3QttCQs656A หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง  FB : creativeculturalcitysilpakorn