Saturday, February 24, 2024
More

  Agile แนวคิดที่องค์กรยุคใหม่ใช้ในโลกแห่งดิจิทัล

  การทำงานในโลกยุคดิจิทัล องค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งองค์กรที่ปรับตัวไม่ทันจะกลายเป็นผู้ตามหลัง องค์กรที่จะอยู่รอดได้ก็ไม่ได้วัดที่ความสามารถเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของความเร็ว หรือเป็นยุค “ปลาเร็วกินปลาช้า”

  หลายองค์กรจึงปรับโครงสร้างการทำงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ โดยเริ่มนำแนวคิดการทำงานแบบอไจล์ (Agile) เข้ามาปรับใช้ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะทำงานได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนและงานด้านเอกสารลง เน้นการสื่อสารกันในทีม เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เร็วขึ้น ซึ่งจะตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากขึ้น โดยในงาน Human Reset Series Episode 2: Becoming Agile Organizatio ที่ผ่านมา มี 2 ผู้เชี่ยวชาญที่นำ Agile ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดี คือ คุณพีท เจียมศรีพงษ์ General Manager จาก ThoughtWorks และ คุณพณัญญา​ เจริญ​สวัสดิ์​พงศ์ Head of Business Development, AI and Robotic Venture แห่ง PTTEP  ซึ่งได้นำเอาประสบการณ์มาแบ่งปัน โดยสรุปได้ดังนี้


  สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ Agile: หัวใจสำคัญคือคน การสื่อสารระหว่างกัน และการพัฒนา ตนเองอยู่เสมอ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมในองค์กรหรือในทีมให้เอื้อต่อการใช้แนวคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
  1. เคารพในความเป็นปัจเจกบุคคล ไม่ว่าความแตกต่างจะเป็นเรื่องเพศ อายุ วัยวุฒิ และทักษะความสามารถ ความหลากหลายของคนในทีมจะทำให้ทำงานที่มีคุณค่าตอบโจทย์คนในวงกว้างได้
  2. เชื่อมั่นว่าแต่ละคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิ-ภาพ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ บริหารจัดการงานได้ มีแรงจูงใจที่อยากพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอ
  3. กระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในทีม เพื่อมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าจะทำงานในทิศทางไหน เข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ติดปัญหาหรืออยากปรับปรุงจะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว
  4. ไม่จำกัดเฉพาะแค่เรื่องที่เป็นปัญหาเท่านั้น เรื่องที่ชอบพอใจ หรืออยากจะชื่นชมทีมก็สามารถทำได้ เพื่อให้ทีมมีกำลังใจในการทำงาน สร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทีมจะเปิดใจเสนอความคิดเห็นหรือแนวคิดใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

  Agile (ไม่ใช่) คำตอบสำหรับทุกองค์กร: Agile เป็นแนวคิดในการทำงานที่กระตุ้นให้ทุกคนสื่อสารกันอย่างสม่ำเสมอ กล้าลองทำสิ่งใหม่ๆ แม้จะยังไม่แน่ใจในผลลัพธ์ แต่ต้องกล้าเสี่ยงที่จะลองและเรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้น พร้อมปรับปรุงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งอาจจะฟังดูดี และกระตุ้นให้สร้างสรรค์นวัตกรรมออกมาได้ แต่ Agile ไม่ได้เหมาะกับทุกองค์กร และไม่ได้ทุก Project เสมอไป

  ทำจากเล็กๆ ให้แน่ใจก่อน: แนวคิด Agile ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว หากจะลองนำไปใช้ ควรลองกับทีมหรือโปรเจกต์เล็กๆ ก่อน ซึ่งครั้งแรกย่อมมีปัญหาเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นการทำงานที่ทีมไม่คุ้นเคย ต้องพูดคุยกันบ่อยๆ เพื่อหาปัญหาให้เจอ และปรับปรุงเรื่อยๆ ถ้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่อยขยายผลทดลองกับทีมหรือโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้น แต่ถ้าหากไม่มีการทดลองใช้ แล้วประกาศเป็นนโยบายเลย อาจเกิดการต่อต้าน ไม่เปิดรับแนวคิดนี้

  กระตุ้นให้คนในทีมพัฒนาตนเองอยู่เสมอ: เปิดใจให้กว้าง พร้อมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและทีมเสมอ นอกจากนี้ต้องไม่รอแค่ความคิดเห็นจากคนภายนอกเท่านั้น แต่ต้องมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอด้วย

  Agile จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับองค์กรที่ต้องทำงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงได้ทุกบริบท แต่สิ่งที่ปรับใช้ได้คือ ความยืดหยุ่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงอยู่เสมอ ตลอดจนแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นไม่ว่าจะใช้วิธีการทำงานในรูปแบบไหน คนทำงานต้องพร้อมที่จะทำให้มีประสิทธิ-ภาพเสมอ ซึ่งองค์กรก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างสวยงาม