Thursday, June 23, 2022
More

  กทม. เดินหน้าพัฒนาที่อยู่อาศัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนกรุง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ สำนักพัฒนาสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) อนุกรรมการบ้านมั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและผู้แทนชุมชน 14 เขต เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “คน กทม. มีที่อยู่อาศัยที่ดี และมั่นคงถ้วนหน้าปี 2565”

  นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการ (กทม.) กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการ และบริการของรัฐ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ประชาชน โดยเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงการมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในระดับสากล


  โดยกำหนดแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” โดยมีเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จำนวน 5.87 ล้านครัวเรือน

  ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ในฐานะเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลเมือง และประชาชน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่ในการดูแลเรื่องที่อยู่อาศัยของประชาชนตามมาตรา 89 วรรคสอง (12) ระบุว่า กรุงเทพมหานคร มีอำนาจในการปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และยังปรากฏชัดเจนในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2565) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.1 ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างครบวงจร มาตรการ การจัดสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ ด้านที่ 4 มหานครกระชับ มิติที่ 4.1 กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

  ดังนั้น กรุงเทพมหานคร จึงได้ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดงาน การพัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร “คน กทม. มีที่อยู่อาศัยที่ดี และมั่นคงถ้วนหน้าปี 2565” ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริม และพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน สนับสนุนให้มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างโอกาสในการเข้าถึงระบบการเงินและสินเชื่อเพื่อการอยู่อาศัย และขับเคลื่อนงานด้านที่อยู่อาศัย

  โดยจะนำร่องใน 14 เขต ได้แก่ คลองเตย คันนายาว จตุจักร ดอนเมือง ดุสิต บางกะปิ บางซื่อ ประเวศ ยานนาวา วัฒนา วังทองหลาง คลองสามวา บางบอน และราชเทวี โดยมีแผนงานเบื้องต้นแล้ว 10 เขต จำนวน 194 ชุมชน รวม 36,815 ครัวเรือน

  ซึ่งจะพิจารณาแก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่อาจเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร อาทิ หลักเกณฑ์การจัดตั้งชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน เพื่อให้การจัดตั้งชุมชนสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันยิ่งขึ้น

  อย่างไรก็ตามการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถดำเนินการให้สำเร็จได้ หากปราศจากความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคี เครือข่ายต่างๆ และที่สำคัญต้องเกิดจากความต้องการของประชาชนที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยของตนเองด้วย นายสกลธี กล่าวในตอนท้าย

  ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้มอบงบประมาณฟื้นฟูเครือข่ายเมืองยานนาวา จำนวน 50,000 บาท มอบงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยตามขนาดและจำนวนครัวเรือนของชุมชน ประกอบด้วย สหกรณ์เคหะสถานร่วมพัฒนาเชื้อเพลิง 2 (149 ครัวเรือน) จำนวน 8,418,500 บาท และชุมชนเย็นอากาศ 2 (262 ครัวเรือน) จำนวน 20,100,000 บาท จากนั้นได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันอาศรมศิลป์