Thursday, July 18, 2024
More

    กทม. พัฒนาคุณภาพสตรีทฟู้ด ในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รองรับความนิยมที่เพิ่มขึ้น

    นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยตามที่ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ระบุปัจจุบันอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ด (Street Food) เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น ทุกภาคส่วนควรพัฒนาอาหารริมทางให้มีความสะอาด และปลอดภัยต่อการบริโภคว่า ที่ผ่านมา สำนักอนามัย กทม. ได้วางแนวทางพัฒนาคุณภาพร้านอาหารริมทาง (Street food) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ดำเนินการตรวจสอบ และแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ แผงลอยจำหน่ายอาหาร สะอาด แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อาหารที่วางจำหน่ายมีการปกปิดเพื่อป้องกันฝุ่น สัตว์ และแมลงนำโรค ห้ามล้างภาชนะอุปกรณ์ และเทน้ำเสียในที่/ทางสาธารณะ ผู้สัมผัสอาหารสวมผ้ากันเปื้อน และหมวกคลุมผม

    ขณะเดียวกันได้ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา สีสังเคราะห์ และสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ รวมถึงตรวจหาเชื้อก่อโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค หากพบการปนเปื้อน เจ้าพนักงานจะออกคำแนะนำ หรือออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด


    รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับด้านผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ กทม. ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ให้แก่ผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารทุกราย ซึ่งช่องทางการส่งเสริมความรู้ ประกอบด้วย การเข้ารับการอบรมในห้องอบรม (Class room) และการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self study) พร้อมทั้งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. โดยป้ายรับรองเป็นแบบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน

    นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. รวมทั้งความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย โดยจัดทำสื่อต่างๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป เฟซบุ๊ค ยูทูป และเอกสารคู่มือ เผยแพร่ผ่านช่องทางของ 50 สำนักงานเขต รวมถึงเว็บไซต์ของกองสุขาภิบาลอาหาร และเฟซบุ๊คของสำนักอนามัย รวมถึงแอปพลิเคชัน กทม. Connect เป็นประจำทุกเดือน