Friday, March 1, 2024
More

  ราชกิจจาฯ ประกาศกำหนดเขตเวนคืนที่ดินใน 5 จังหวัด สร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยออง เพื่อดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

  โดยระบุสาระสำคัญว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2562 และมาตรา 37 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2530 จึงกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง เพื่อสร้างทางรถไฟ เครื่องประกอบทางรถไฟ ทาง และสิ่งที่จำเป็นอื่น ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา)


  สำหรับเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามประกาศใน พ.ร.ฎ. เวนคืนที่ดิน มีรายละเอียดดังนี้

  1.ในท้องที่แขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ ตำบลราชาเทวะ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีส่วนแคบที่สุด 100 ม. และส่วนกว้างที่สุด 230 ม.

  2.ในท้องที่ตำบลบางเตย ตำบลวังตะเคียน ตำบลท่าไข่ ตำบลบางขวัญ ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีส่วนแคบที่สุด 150 ม. และส่วนกว้างที่สุด 740 ม.

  3.ในท้องที่ตำบลบ้านสวน ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีส่วนที่แคบที่สุด 90 ม. และส่วนกว้างที่สุด 160 ม.

  4.ในท้องที่ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีส่วนที่แคบที่สุด 100 ม. และส่วนกว้างที่สุด 300 ม.

  5.ในท้องที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีส่วนแคบที่สุด 100 ม. และส่วนที่กว้างที่สุด 270 ม.

  6.ในท้องที่ตำบลบางพระ และตำบลสุรศักด์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีส่วนแคบที่สุด 100 ม. และส่วนกว้างที่สุด 130 ม.

  7.ในท้องที่ตำบลนาเกลือ และตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีส่วนแคบที่สุด 70 ม. และส่วนกว้างที่สุด 210 ม.

  8.ในท้องที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ และตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีส่วนแคบที่สุด 130 ม. และส่วนกว้างที่สุด 160 ม.

  9.ในท้องที่ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีส่วนแคบที่สุด 140 ม. และส่วนกว้างที่สุด 220 ม.

  10.ในท้องที่ตำบลบางเสร่ และตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังวัดชลบุรี มีส่วนแคบที่สุด 240 ม. และส่วนกว้างที่สุด 290 ม.

  11.ในท้องที่ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และตำบลสำนักท้อน ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง มีส่วนแคบที่สุด 200 ม. และส่วนกว้างที่สุด 250 ม.

  สำหรับ พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ ประกาศใช้เพื่อความสะดวกต่อการดำเนินโครงการที่เป็นกิจการสาธารณูปโภค และเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจ เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด

  โดย พ.ร.ฎ. กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนนี้มีกำหนดเวลาบังคับใช้ 4 ปี โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.ฎ. นี้ใช้บังคับ (19 ธ.ค.62) และให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นเจ้าหน้าที่ในการเวนคืน