Monday, July 22, 2024
More

    การบินไทย คาดสรุปผลคัดเลือกเอกชนร่วมทุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ภายใน พ.ค. นี้

    นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนแบบเฉพาะเจาะจงในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา (TG MRO) ว่า การบินไทยในฐานะเจ้าของโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภา ได้จัดส่งเอกสารการคัดเลือกเอกชนฉบับปรับปรุงให้แก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนที่มีศักยภาพเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการชี้แจงข้อสงสัยของเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งคำตอบชี้แจงข้อสงสัยแก่เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนแล้วเสร็จภายในเดือน ก.. 2563

    ขณะที่คณะกรรมการคัดเลือกฯมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในขั้นต่อไปคือคณะทำงานประเมินและเจรจาข้อเสนอของเอกชนร่วมลงทุนด้านเทคนิคด้านการเงินและคณะทำงานเจรจาเงื่อนไขร่างสัญญาร่วมลงทุนโดยมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างโปร่งใสและรัดกุมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารการคัดเลือกเอกชนและประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก


    นอกจากนั้นยังมีมติมอบหมายให้บริษัทการบินไทยฯดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานรับและจัดเก็บเอกสารข้อเสนอของเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกำหนดให้เอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 6 มี.. 2563 หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเอกสารและประเมินข้อเสนอของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ต่อไป โดยคาดว่าจะได้เอกชนผู้ร่วมลงทุนภายในเดือน พ.. 2563

    ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับเอกชนผู้ประสงค์ร่วมลงทุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด เพื่อให้การดำเนินงานโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอู่ตะเภาสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ได้วางไว้ เนื่องจากเป็นโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องกับโครงการอื่นๆ ที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนตามนโยบายเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม