Monday, June 24, 2024
More

  เตือนผู้โดยสารใช้บริการรถไฟฟ้า สวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทาง ป้องกัน COVID-19

  กรมการขนส่งทางราง ออกประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำหรับผู้โดยสาร และหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้ใช้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการระบบขนส่งทางราง

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งทางรางได้อย่างสะดวก และมีความปลอดภัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ไม่ให้เข้าสู่ระดับการแพร่ระบาดใหญ่ (pandemic) โดยมีสาระสำคัญของประกาศ ดังนี้
  1. ข้อแนะนำสำหรับผู้โดยสาร
  1.1 ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ขณะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ หรือสถานที่ที่มีคนหนาแน่น
  1.2 หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลเพื่อทำความสะอาดมือ
  1.3 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสปาก ตา และจมูก ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อโรคได้
  1.4 หลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่นขณะเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ควรยืน เดิน หรือนั่ง โดยเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นๆ ในระยะอย่างน้อย 2 เมตร หากสามารถเป็นไปได้
  2. ข้อแนะนำสำหรับผู้ให้บริการระบบขนส่งทางราง
  2.1 เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในขบวนรถ และภายในสถานี เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูขบวนรถ เก้าอี้นั่งโดยสาร เครื่องออกตั๋วโดยสาร ราวจับบันได/บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ และห้องน้ำ เป็นต้น
  2.2 ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรวมถึงพนักงาน ในพื้นที่ส่วนกลาง และบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น บริเวณทางเข้า – ออกสถานี ห้องออกบัตรโดยสาร
  2.3 กำชับให้เจ้าหน้าที่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน และให้มีการตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อคัดกรองรายวันก่อนปฏิบัติงานทุกวัน หากมีเจ้าหน้าที่ที่มีอาการป่วย หรือมีไข้สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้พบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที
  2.4 จัดให้มีจุดคัดกรองผู้โดยสารด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการระบบขนส่งทางราง หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ จาม มีน้ำมูก หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ จะต้องให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ และให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และ/หรือติดต่อกรมควบคุมโรคเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  2.5 ให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์แนะนำการปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แก่ผู้โดยสาร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ จอ LED เสียงประชาสัมพันธ์ภายในสถานีและขบวนรถ และสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นต้น


  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง