Saturday, July 20, 2024
More

  โครงการปรับปรุงถนนข้าวสาร คืบหน้าแล้ว 30% คาดเสร็จภายในเดือน พ.ค.นี้

  นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) พร้อมด้วย ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กทม. คณะผู้บริหาร กรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร รวมถึง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง ร่วมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการงานปร้บปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมานคร

  โดยขณะนี้ สำนักงานเขตพระนคร ได้ว่าจ้าง บริษัท ก.ส.54 จำกัด ในวงเงิน 44,545,950 บาท เพื่อปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสาร ให้มีความสวยงาม สะอาด รองรับการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (เริ่มต้นสัญญา 30 มกราคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 28 พฤษภาคม 2563) รวมระยะทาง 400 ม. กว้าง 16 ม. ปริมาณพื้นที่ 6,400 ต.ร.ม.


  เนื้องานประกอบด้วย การรื้อถอนพื้นทางเท้าเดิม งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. งานผิวทางและทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก งานติดตั้ง GUTTER STANLESS พร้อมฝาขนาดกว้าง 0.30 ม. งานเสริมขอบบ่อพักต่างๆ งานเต้ารับไฟฟ้าแบบกันน้ำ พร้อมงานเดินสายไฟ เดินท่อฝังดิน สายไฟฟ้า ตู้ควบคุมพร้อมเต้ารับ งานติดตั้งเสา STANLESS ชนิดเก็บลงพื้นได้ สร้างบ่อ เตรียมบ่อ ติดตั้งเสา และงานพื้นปูหินแกรนิต (ผิวพ่นไฟ) ซึ่งดำเนินการก่อสร้างทีละฝั่งถนน (จากกึ่งกลางถนนถึงหน้าอาคาร) โดยเริ่มจากฝั่งสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม (เดิม) และทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

  สำหรับการทำงานแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 03.00 – 15.00 น. ซึ่งเป็นการทำงานเต็มที่ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร และอาจมีการปิดการจราจรบ้างในบางครั้งขึ้นอยู่กับงานที่ทำ และช่วงเวลา 15.00 น. – 03.00 น. เป็นการกั้นโซนทำงาน กว้าง 8.0 ม (ครึ่งถนน) ยาวประมาณ 50 – 100 ม. เพื่อคืนพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ความคืบหน้าของงาน

  โดยผลการทำงานล่าสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีความคืบหน้า 30 % เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 7% ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสัญญา

  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และร่วมหารือกับผู้รับเหมา คาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 100 วัน โดยก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะแล้วเสร็จหนึ่งฝั่ง ส่วนอีกฝั่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพฤษภาคม 2563

  จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการนำผู้ค้าเข้าจำหน่ายสินค้า ซึ่งสำนักงานเขตพระนครเคยสำรวจไว้ว่ามีจำนวนผู้ค้าประมาณ 200 ราย แต่ต้องนำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 มาพิจารณาประกอบด้วยว่าผู้ค้าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่

  แม้ว่าบริเวณถนนข้าวสารจะเป็นจุดที่เป็นข้อยกเว้นตามประกาศฯ เป็นจุดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ยังคงต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้ค้า โดยอาจจะไม่นำคุณสมบัติของผู้ค้าทั้งหมดในประกาศมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเป็นบางข้อเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถทำการค้าได้ เนื่องจากจุดอื่นเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่บริเวณนี้เป็นจุดที่เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตามต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ระดับเขตด้วยเช่นกัน

  ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานคร มีโครงการต่อยอดพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียงถนนข้าวสารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน อาทิ ถนนรามบุตรี ถนนตานี ถนนไกรสีห์ โดยมีแผนดำเนินการแบบคู่ขนานให้แล้วเสร็จในเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งถนนที่สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว คือ ถนนไกรสีห์ โดยจะนำเสนอต่อผู้บริหารในที่ประชุมวันที่ 2 มีนาคมนี้ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

  นอกจากนั้นยังมีแนวความคิดที่จะขยายทางเท้าเพิ่มเติมอีก 1 ช่องจราจร บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ถนนจักรพงษ์ เนื่องจากปัจจุบันช่องการจราจรบริเวณดังกล่าวกลายเป็นจุดที่มีการจอดรถกีดขวางการจราจร จึงมีแนวคิดที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาขยายเป็นทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สัญจร รวมถึงมีแผนพัฒนาจุดอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ อาทิ บริเวณท่าเรือวังหลัง ท่าเรือศิริราช เป็นต้น เพื่อขยายทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจรได้และผู้ค้าสามารถทำการค้าได้ด้วย