Tuesday, March 5, 2024
More

  ทักษะภาษาอังกฤษชาวไทยรั้งอันดับ 6 อาเซียน มุ่งเรียนต่อ UK มากถึง 43%

  ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาอังกฤษกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟท์สกิลสำคัญที่สุดของโลก โดยประเทศไทยยังคงมีอุปสรรคด้านภาษาอังกฤษอันเกิดจาก ความไม่เท่าเทียม ภาษาของครูผู้สอน วิธีการสอน และวิธีการวัดผล โดยผลสำรวจชี้ภาษาอังกฤษคนไทยอยู่ในระดับต่ำมาก 47.62 คะแนน อันดับ 6 ของอาเซียน

  Bangkokian ระดับภาษาอังกฤษสูงสุดในประเทศ

  สำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษหรือ Education First (EF) เผยผลการจัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษจาก 100 ประเทศที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก ประจำปี 2562 พบว่า ไทยรั้งอันดับ 74 ได้ 47.62 คะแนน อยู่ในระดับต่ำมาก (Very Low) น้อยจากปี 2561 และปี 2560 ซึ่งได้ 48.54 และ 49.7 คะแนนตามลำดับ


  หากเทียบกับกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ไทยอยู่อันดับ 6 รองจากสิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, เวียดนาม และอินโดนีเซีย โดยไทยยังถูกจัดให้อยูในกลุ่มเดียวกับเมียนมาและกัมพูชา

  ขณะที่ 10 ประเทศแรกที่ได้คะแนนทักษะภาษาอังกฤษสูงสุด ได้แก่ เนเธอร์แลนด์, สวีเดน, นอร์เวย์, เดนมาร์ก, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, ฟินแลนด์, ออสเตรีย, ลักเซมเบิร์ก และเยอรมนี

  เมื่อวิเคราะห์เพิ่มเติมถึงภูมิภาคในประเทศไทยที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษมากที่สุด พบว่า ชาวภาคกลางและภาคเหนือมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้เล็กน้อย

  โดยคนกรุงเทพฯ หรือ Bangkokian มีระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงสุด รองลงมา ได้แก่ นนทบุรี, เชียงใหม่, ชลบุรี และขอนแก่น

  UK คาดมีนักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อ 600,000 คน

  ด้านบริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ระบุว่า ปัจจุบันมีคนใช้ภาษาอังกฤษหรือกำลังเรียนภาษาอังกฤษกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลก โดยสถิติจากปี 2560/61 มีนักศึกษาไทยเลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรมากถึง 6,785 คน หรือคิดเป็น 43% จากจำนวนนักศึกษาไทยที่เลือกศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน 15,738 คน รองลงมาเป็น สหรัฐอเมริกา 37% ออสเตรเลีย 16% และแคนาดา 4% และมีการคาดการณ์ว่า จะมีอัตราการเติบโตของนักศึกษาไทยที่เลือกศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาลอังกฤษได้ประกาศข้อเสนอใหม่ (New Graduate Route) ที่ทำให้นักศึกษาต่างชาติสามารถอยู่เพื่อทำงานต่อได้อีก 2 ปี โดยตั้งเป้าจะมีจำนวนนักศึกษาต่างชาติมากถึง 600,000 คน ในปี 2573

  สำหรับ 5 สาขาวิชาที่คนไทยเลือกเรียนต่อมากที่สุด ได้แก่ สาขาการจัดการธุรกิจ 41%, วิศวกรรมและเทคโนโลยี 11.5%, สังคมศาสตร์ 7%, กฎหมาย 6.4% และการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  5%

  รัฐตั้งเป้าปี 2565 คนไทยพูดอังกฤษได้ทุกหน่วยงาน

  ด้านนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยกระดับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา เพราะถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากในโลกศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาประเทศในอนาคต

  โดยคาดหวังว่ากลุ่มเป้าหมาย ดังกล่าว จะสามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ภายในปี 2565 เนื่องจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนในการเดินหน้าเรื่องนี้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เปิดห้องเรียน Mini English Program (MEP) ในกลุ่มโรงเรียนประจำอำเภอและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล หรือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้วางทิศทางการพัฒนาภาษาครู  และเด็กอาชีวะ เป็นต้น

  โดยนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะยังเน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) และพัฒนาครูให้มีทักษะภาษาอังกฤษ

  อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พบว่า ผลการสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยชั้น ป.6 ม.3 ม.6 ยังต่ำกว่าวิชาอื่นๆ ในรอบ 6 ปีที่ผ่านมา โดยได้คะแนน 20–35 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน นอกจากนี้ผลการสอบTOEFL ของคนไทยเฉลี่ยอยู่ที่ 78 จาก 120 คะแนน ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยที่ 82 คะแนน

  ทั้งนี้ หากประเทศไทยสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ก้าวไกลกว่านี้ ก็อาจจะส่งผลต่อความเท่าเทียม เพราะประเทศที่มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจะมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษาและการทำงาน จึงเป็นเรื่องที่หน่วยงานขนาดใหญ่อย่างภาครัฐควร จัดเป็นวาระสำคัญ เพื่ออนาคตของประเทศไทย