Thursday, June 20, 2024
More

  แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเผยผลวิจัยว่าองค์กรทั่วโลกกำลังขาดแรงงานทักษะสูงมากสุดในรอบ 10 ปี

  แรงงานทักษะสูงถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถเติบโตขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน แต่จากรายงานผลวิจัยล่าสุดของแมนพาวเวอร์กรุ๊ปบริษัทที่ปรึกษาและจัดหาแรงงานเชิงนวัตกรรมชั้นนำ ในหัวข้อ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในปี 2563 พบว่ามีการจ้างงานที่ยั่งยืนสำหรับแรงงานราว 3 ล้านคนทั่วโลกทุกปี โดยทางบริษัทได้ทำงานร่วมกับองค์กรเกือบ 500,000 แห่ง ใน 80 ประเทศ เพื่อศึกษาและวิจัยในด้านของปัจจัยที่ “แรงงานต้องการ” รวมถึงทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ดึงดูดให้บุคลากรเข้าทำงาน และเหตุผลใดจึงทำให้บุคลากรทำงานในองค์กรนั้นได้นาน ซึ่งแต่ละองค์กรก็มีวิธีการที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ เพศ ระยะต่างๆ ของกลุ่มอุตสาหกรมมและอาชีพ จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 14,000 คนใน 15 ประเทศ รวมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่เก็บมาตลอด 13 ปีจากการสำรวจความสามารถพิเศษทั่วโลกของบริษัท ซึ่งเป็นการศึกษาทุนมนุษย์ที่ใหญ่ระดับโลก


  โดยโจนัส ไพรชิง ประธานและซีอีโอแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ได้เปิดเผยว่าตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังอยู่ในภาวะการบีบรัด ซึ่งการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะความสามารถสูงอยู่ในระดับสูงสุดอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งผลการวิจัยยังระบุว่าองค์กรมากกว่าครึ่งหนึ่งทั่วโลกไม่สามารถหาแรงงานหรือบุคลากรที่มีทักษะตามที่ต้องการได้ และคิดเป็นสองเท่าจาก 10 ปีที่ผ่านมา ส่วนทางด้านแรงงานนั้นพบว่ามีอัตราการว่างงานต่ำสุดในรอบสิบปี

  ซึ่งแม้บทบาทของเทคโนโลยีจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลและระบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว แต่นายจ้างส่วนใหญ่ทั่วโลกก็กำลังเพิ่มหรือคงจำนวนพนักงานในองค์กรไว้ไม่ได้ลดลง ขณะที่ความต้องการทักษะความชำนาญกับบทบาทของงานก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การปฎิวัติทักษะความชำนาญที่คาดการณ์ไว้เมื่อ 4 ปีก่อน ยังคงเป็นความท้าทายใหม่ในโลกปัจจุบัน ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยอย่างแพร่หลาย แต่กำลังคนหรือแรงงานกลับยังขาดแคลนและมีความต้องการสูงเหมือนเดิม

  โดยทางแมนพาวเวอร์กรุ๊ปยังได้ทำการจัดอันดับกลุ่มแรงงานทักษะสูงในสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2563 ไว้ดังนี้

  1. งานที่อาศัยทักษะเฉพาะทาง (ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม)
  2. การขายและการตลาด (พนักงานฝ่ายขาย)
  3. เจ้าหน้าที่เทคนิค (ผู้ควบคุมคุณภาพ)
  4. วิศวกรรม (เคมี, โยธา)
  5. การขับรถและโลจิสติกส์ (การขนส่งมวลชน, การก่อสร้าง)
  6. ไอที (ผู้ดูแลเครือข่าย)
  7. การบัญชีและการเงิน (นักบัญชี, นักวิเคราะห์การเงิน)
  8. การผลิต (ผู้บังคับเครื่องจักร)
  9. การก่อสร้าง (แรงงาน)
  10. สาธารณสุข (แพทย์, พยาบาล)

  ทั้งนี้จากผลการศึกษาและวิจัยนี้ ทางบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ปคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการเตรียมแผนกำลังคน และรับมือเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะเดียวกันยังสามารถช่วยในการวางแนวทางที่จะค้นหา สร้าง และรักษาแรงงาน ให้พร้อมปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน