Tuesday, October 3, 2023
More

  รัฐฯ อนุมัติมาตรการพักหนี้กองทุนผู้สูงอายุ 4.1 หมื่นคน ระยะเวลา 1 ปี

  โดยระยะเวลาพักชำระหนี้ 1 ปี นั้นจะเริ่มเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยผู้กู้สามารถแสดงเจตจำนงการขอพักชำระหนี้ได้ด้วยการติดต่อกองทุนผู้สูงอายุ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ทุกจังหวัด หรือสามารถส่งจดหมายขอผ่อนผันการชำระหนี้ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องมีผู้ค้ำประกันกับพยาน 2 คนร่วมลงนาม พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ก่อนจะส่งไปให้หน่วยงานรับเรื่องที่กล่าวไปข้างต้น

  โดยมติอนุมัติการพักชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ที่มีอยู่ประมาณ 41,000 คน ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย หลังวันที่ 10 เมษายน 2563 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม


  รัฐฯ เพิ่มงบกลาง 689 ล้าน อัดฉีดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย

  ทั้งยังได้มีการเน้นย้ำชัดเจนว่ากระบวนการเดินเรื่องต่างๆ นั้นต้องสร้างความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากที่สุด ทั้งในส่วนของเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 4,840,000 ล้านคน (ไม่ใช่เบี้ยผู้สูงอายุ แต่เป็นเงินสงเคราะห์ที่จ่ายเพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุ) ซึ่งปัจจุบันมีงบประมาณไม่เพียงพอนั้น

  ที่ประชุมได้ติดตามการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และทราบว่า กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ประสานสำนักงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้จัดสรรงบกลาง ประจำปี 2563 จำนวน 689 ล้านบาทแล้ว เพื่อจัดสรรให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2563