Sunday, May 9, 2021
More

  ขยายเวลายื่นเสียภาษีบุคคลธรรมดา ถึงวันที่ 31 ส.ค.63 เพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19

  “ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายเวลายื่นเสียภาษี “บุคคลธรรมดา” ถึงวันที่ 31 ส.ค. 63”

  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)

  โดยระบุใจความว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งได้รับผบกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามประมวลรัษฎากรให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังต่อไปนี้


  ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ.2562 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

  ข้อ 2 ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา 56 และมาตรา 57 จัตวา แห่งประมวลรัษฎากร ตามแบบ ภ.ง.ด.90 แบบ ภ.ง.ด.91 และแบบ ภ.ง.ด.95 สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2562 ซึ่งต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 หรือภายในวันที่ 8 เมษายน 2563 สำหรับการยื่นรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

  ข้อ 3 กรณีการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามข้อ 1 และได้รับสิทธิผ่อนชำระเป็น 3 งวด จะต้องผ่อนชำระภายในกำหนดเวลาดังนี้
  -งวดที่ 1 ต้องชำระพร้อมกับการยื่นรายการภายในกำหนดเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไป
  -งวดที่ 2 ต้องชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 1
  -งวดที่ 3 ต้องชำระภายใน 1 เดือนนับแต่วันสุดท้ายที่ต้องชำระงวดที่ 2

  ทั้งนี้การชำระภาษีตามวรรคหนึ่ง หากไม่ชำระงวดใดงวดหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ผู้ต้องเสียภาษีจะหมดสิทธิที่จะชำระภาษีเป็นรายงวดต่อไป และต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมาย สำหรับงวดที่ไม่ชำระและงวดต่อๆ ไป โดยคำนวณเงินเพิ่มตั้งแต่วันพ้นกำหนดการยื่นรายการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายออกไปตามประกาศนี้จนถึงวันชำระ