Friday, December 9, 2022
More

  Thailand Government Spending เผยการบริหารเงินภาษีปี 62 จำนวน 3 ล้านล้านบาท

  ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) คือเว็บไซต์ที่นำเสนอภาพรวมรายได้การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากหน่วยงานจัดเก็บภาษีในด้านต่าง ๆ ของรัฐฯ และระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาษีของภาครัฐ ระยะที่ 3 เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ และต่อต้านการทุจริต, คอร์รัปชัน, เพื่อยกระดับดัชนีภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐด้านความโปร่งใส และการคอร์รัปชันของประเทศให้ดียิ่งขึ้น

  กระจายเงินภาษี 3 ล้านล้านบาทอย่างไร หาดูได้ที่เว็บฯ “ภาษีไปไหน”


  ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ (Thailand Government Spending) นั้นเริ่มต้นมาจากมติครม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ที่ได้สั่งการในที่ประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง “ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ ระยะที่ 3” ซึ่งรวมถึงมติคณะกรรมการที่ 5 เรื่องการจัดทำเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” โดยทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อนำเสนอภาพรวมของรายได้การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากกรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมศุลกากร และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, ภาพรวมรายได้ในส่วนของท้องถิ่น จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งนำมาสู่การเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐในด้านงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของประเทศ, ข้อมูลงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี, ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี, และข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมกับสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ด้วยการนำเสนอข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐในรูปแบบภาพรวมสถิติต่าง ๆ ในรูปแบบ Dashboard และการจัดอันดับ Ranking ข้อมูลต่าง ๆ ทั้งยังใส่การแสดงข้อมูลในรูปแบบแผนที่ประเทศไทย และแสดงรายละเอียดในแต่ละจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายด้วย

  เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” ได้ที่ https://govspending.data.go.th/

  2,561,978.42 ล้านล้านบาท มูลค่ารวม 5 ยุทธศาสตร์แรกที่มีวงเงินงบประมาณมากที่สุด

  ยุทธศาสตร์ที่ออกมาเพื่อนำไปใช้ในการบริหารงานพัฒนาประเทศนั้น ถือเป็นส่วนที่สำคัญ และได้รับการจับตามองอย่างสูงจากภาคประชาชน เนื่องจากเป็นแหล่งที่เงินภาษีของประเทศในแต่ละปีจะถูกนำไปใช้กับส่วนงานตรงนี้ค่อนข้างสูง โดยปี 2562 ที่ผ่านมาพบว่า 5 ยุทธฯที่ได้รับวงเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. สูงสุดมีดังนี้
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
  – 836,977.99 ล้านบาท (27.90%)
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
  – 561,134.40 ล้านบาท (18.70%)
  3. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
  – 408,039.43 ล้านบาท (13.60%)
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และการสร้างการเติบโตจากภายใน
  – 396,716.72 ล้านบาท (13.22%)
  5. รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
  – 359,109.88 ล้านบาท (11.97%)

  2,490,842.74 ล้านล้านบาท มูลค่ารวม 5 จังหวัดแรกที่มีวงเงินงบประมาณมากที่สุด

  จากผลการรายงานที่ออกมาพบว่า 5 จังหวัดที่ได้รับงบประมาณในการบริหารงานจากเงินภาษีปี 2562 มากที่สุดมีดังนี้

  1,758,686.62 ล้านล้านบาท มูลค่ารวม 5 หน่วยงานแรกที่มีวงเงินงบประมาณมากที่สุด

  เรียกว่ากระทรวง และหน่วยงานต่าง ๆ ของประเทศถือเป็นต้นน้ำสำคัญในการกระจายงบประมาณการบริหารงานที่ได้รับในแต่ละปี ไปสู่ภาคส่วนทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตัวเองต่อไป เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้ประสิทธิภาพ โดย 5 หน่วยงานแรกที่ได้รับวงเงินงบประมาณมากที่สุดในปีที่ผ่านมามีดังนี้

  ทั้งนี้ทางเว็บไซต์ “ภาษีไปไหน” ตอนนี้ยังได้มีการอัปเดตการจับเก็บรายได้ภาษีของหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2563 เทียบกับปี 2562 เอาไว้ให้ผู้ที่สนใจเรื่องของการนำเงินภาษีไปบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ ได้เข้าไปลองศึกษากันได้แล้วด้วย