Friday, June 21, 2024
More

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับปรุงครั้งใหญ่ รอรับผู้โดยสารหลังโควิด-19

  นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเรื่องห้ามอากาศยาน ทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้สายการบินที่ทำการบินที่ ทสภ. ต้องหยุดทำการบินชั่วคราว ทสภ. จึงสามารถปิดพื้นที่บางส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ซ่อมบำรุงรักษา เพิ่มเติมสิ่งอำนวยความสะดวก ในด้านต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนา และรักษามาตรฐาน เพื่อความพร้อมในการให้บริการเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติ


  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปรับปรุงพื้นที่ใช้งานครั้งใหญ่ รอรับผู้โดยสารหลังโควิด-19

  ในส่วนของพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบิน ทสภ. ได้มีการซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด ทั้งในส่วนระบบลิฟต์ ทางลาดเลื่อน ระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ ระบบท่อสุขภัณฑ์ รวมทั้งยังได้มีการเปลี่ยนพื้นกระเบื้องที่ชำรุดบริเวณต่าง ๆ เป็นต้น

  สำหรับทางวิ่ง-ทางขับ ทสภ. ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นผิว และอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในพื้นที่เขตการบินให้พร้อมใช้งาน รวมทั้งได้มีการซ่อมบำรุง และเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบไฟนำร่องเข้าจอดที่หลุมจอด (Visual Docking Guidance System (VDGS)) และระบบไฟฟ้า-แสงสว่างด้วย

  นอกจากนี้ ทสภ. ยังได้มีการบำรุงรักษาพื้นที่ในส่วนอื่น ๆ เช่นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ระบบลิฟต์ ระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง และสุขภัณฑ์ ภายในอาคารจอดรถโซน 2 และโซน 3 และภายในอาคารสำนักงาน

  โดย นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ กล่าวว่า “ถึงแม้ในช่วงนี้จะมีผู้ใช้บริการจำนวนน้อย แต่ ทสภ. ยังคงให้ความสำคัญกับการดูแล รักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ ภายในอาคารผู้โดยสาร โดยยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้โดยสารสัมผัส เช่น รถเข็นกระเป๋า เก้าอี้นั่งพักคอย แบบ Deep Cleaning ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการอีกด้วย”

  สำหรับการดำเนินการปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ ทสภ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยเน้นย้ำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย และถุงมือขณะปฏิบัติงาน และเร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะให้บริการผู้โดยสาร ทั้งนี้ ทสภ. ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คงความเป็นท่าอากาศยานแห่งชาติที่ได้ระดับมาตรฐานโลกอย่างยั่งยืนต่อไป