Wednesday, September 27, 2023
More

  ภาคการท่องเที่ยวเดินหน้าฟื้นฟูท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19 เพื่อความยั่งยืนในอนาคต

  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นัดประชุม ททท. กรมการท่องเที่ยว และ อพท. หารือความคืบหน้าเพื่อดำเนินแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19

  รัฐวางแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย


   

  นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นัดประชุมกับหน่วยงาน ได้แก่ ททท. กรมการท่องเที่ยว และ อพท. เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานและหารือมาตรการต่าง ๆ สำหรับการช่วยเหลือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม ทั้ง Supply side และ Demand side รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นทางด้านสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ อันก่อให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย

  ด้าน นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รายงานความคืบหน้าโครงการ SHA ที่ใช้มาตรฐานการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานของการบริการของสถานประกอบการ ว่าอยู่ในขั้นตอนการออกมาตรการ และการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้สถานประกอบการเตรียมพร้อม (Road to SHA)

  นอกจากนี้ ได้รายงานแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายหลังวิกฤตโควิด-19 ซึ่งได้ชี้ให้เห็นถึงการวิเคราะห์ SWOT ของการท่องเที่ยวไทย และแนวทางการดำเนินงานที่เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ เสริมสภาพคล่อง กระตุ้นการบริโภคผ่านการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมถึงสร้างรายได้จากฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติมี่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง สร้างสมดุลเชิงโครงสร้างใหม่เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ 5R (Reboot Rebuild Rebrand Rebound และ Rebalance) คาดว่าแผนการดำเนินงานดังกล่าวจะทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้