Tuesday, August 3, 2021
More

  สถิติคนไทยว่างงานช่วงโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น เฉพาะเดือน เม.ย. 63 พบมากกว่า 2.6 แสนราย เพิ่มขึ้น 45%

  กรมการจัดหางาน เผยผลการขึ้นทะเบียนใช้สิทธิกรณีว่างงานออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th กับกรมการจัดหางาน พบว่า ในเดือนเมษายน 2563 มีตัวเลขประชาชนขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิกรณีว่างงานเกือบ 300,000 คน

  คนไทยว่างงานช่วงโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้น เฉพาะเดือน เม.ย. 63 พบมากกว่า 2.6 แสนราย

  นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายน 2563 มีจำนวนประชาชนขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิ 267,351 คน เพิ่มขึ้น 45.82% จากเดือนมีนาคม ที่มีผู้มาขึ้นทะเบียน จำนวน 144,861 คน
  โดยผู้ที่ถูกเลิกจ้างงานโดยมีสาเหตุมาจากนายจ้าง/สถานประกอบการต้องปิดกิจการ เพราะผลกระทบจากการแพร่กระจายของโรค COVID-19 จะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ ระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 200 วัน หากเป็นการว่างงานจากการลาออกเอง จะได้รับเงินในอัตรา 45% ของค่าจ้างที่เคยได้รับ และระยะเวลาที่จ่ายจะไม่เกิน 90 วัน


  เดือน มี.ค. 63 จำนวนผู้มีงานทำลดลงจากปีก่อน 4.4 แสนคน ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน

  ด้าน สำนักงานสถิติแห่งชาติ ก็ได้เผยผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 พบว่า มีจำนวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 56.77 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน หรือพร้อมที่จะทำงาน 38.21 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีงานทำ 37.33 ล้านคน และผู้ว่างงาน 3.92 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงาน 18.56 ล้านคน เช่น แม่บ้าน นักเรียน และผู้สูงอายุ
  ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว จำนวนผู้มีงานทำลดลง 4.4 แสนคน ผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 4.6 หมื่นคน

  ขณะที่ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 1.15 แสนคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  กรมจัดหางาน เร่งหาแนวทางส่งเสริมทักษะแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มเปลี่ยนไปหลังภาวะวิกฤตโควิด – 19 เบาบางลง

  อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งจากรายงานจำนวนผู้ขึ้นทะเบียนขอใช้สิทธิกรณีว่างงานที่เพิ่มขึ้นในช่วงเดือนนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ และความร่วมมือของผู้ประกอบการภาคธุรกิจและประชาชนที่ร่วมมือกับรัฐ ในการพยายามยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

  ซึ่งกรมการจัดหางานมิได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญในการหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาประชาชน โดยจะเร่งหาแนวทางส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน และวิเคราะห์ทิศทางของตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อส่งเสริมทักษะของแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนไปหลังภาวะวิกฤตโควิด – 19 เบาบางลง
  ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน