Tuesday, March 5, 2024
More

  นิด้าโพล เผยประชาชน 34.39% เห็นด้วยต่อการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

  แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในบ้านเราจะยังคงได้รับการควบคุมอย่างใกล้ชิด แต่ก็ได้มีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์บางกิจกรรม และกิจการเพื่อสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของประชาชนมากขึ้น โดยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ได้ทำการสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ ไว้ในหลายด้าน เพื่อสะท้อนเสียงของประชาชนต่อความเชื่อมั่นในการออกมาตรการครั้งนี้

  ประชาชนร้อยละ 34.39 เห็นด้วยอย่างมากต่อการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์

  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 1,259 คน เกี่ยวกับการผ่อนคลายมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” และสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย
  (Simple Random Sampling) มีการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0


  โดยผลสำรวจออกมาดังนี้

  – ร้อยละ 34.39 เห็นด้วยอย่างมาก เพราะจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลงมาก และช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมือในการปฎิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี
  – ร้อยละ 49.56 ค่อนข้างเห็นด้วย เพราะผู้ติดเชื้อน้อยลง และมีการรับมือทางการแพทย์ที่ดี
  – ร้อยละ 9.93 ไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังไม่พ้นวิกฤต หากมีการกลับมารวมตัวกันของประชาชนมากขึ้น เกรงว่าจะกลับมาเเพร่ระบาดรอบ 2
  – ร้อยละ 6.04 ไม่เห็นด้วยเลย เพราะอยากให้การแพร่ระบาดของโควิด-19 หมดไปก่อน 100% หรือเลื่อนระยะเวลาออกไปอีก 1 เดือน
  – ร้อยละ 0.08 ไม่ตอบ / ไม่แสดงความคิดเห็น

  ประชาชนร้อยละ 18.19 มีความเชื่อมั่นว่าร้านค้าและผู้ใช้บริการจะสามารถปฎิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขได้ หลังกลับมาเปิดกิจการ

  ในด้านความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผู้ใช้บริการและร้านค้าว่าจะสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หลังจากมีการผ่อนปรนให้เปิดกิจการร้านค้าได้

  โดยผลสำรวจออกมาดังนี้

  – ร้อยละ 18.19 เชื่อมาก เพราะประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการทำตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างดี
  – ร้อยละ 48.77 ค่อนข้างเชื่อ เพราะผู้ประกอบการทำตามคำสั่งด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี
  – ร้อยละ 26.13 ไม่ค่อยเชื่อ เพราะกิจการขนาดเล็กอาจจะปฎิบัติตามได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณ
  – ร้อยละ 6.43 ไม่เชื่อเลย เพราะประชาชน และผู้ประกอบการมีความตระหนักในการป้องกันไม่เท่ากัน
  – ร้อยละ 0.48 ไม่ตอบ / ไม่แสดงความคิดเห็น

  ประชาชนร้อยละ 15.33 มีความกังวลมากต่อการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2

  ส่วนความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความกังวลในการกลับมาแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 2 หลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์

  โดยผลสำรวจออกมาดังนี้

  – ร้อยละ 15.33 กังวลมาก เพราะการกลับมารวมตัวกันของประชาชนมากขึ้น อาจทำให้ละเลยการเว้นระยะห่างในสังคม
  – ร้อยละ 47.58 ค่อนข้างกังวล เพราะคนที่เดินทางข้ามจังหวัด อาจจะไปในพื้นที่เสี่ยง แล้วกลับมาในพื้นที่ที่ไม่มีการแพร่ระบาด
  – ร้อยละ 25.73 ไม่ค่อยกังวล เพราะประชาชนส่วนใหญ่ป้องกันตัวเองมากขึ้น
  – ร้อยละ 11.12 ไม่กังวลเลย เพราะภาครัฐมีมาตรการควบคุมป้องกันที่ดี
  – ร้อยละ 0.24 ไม่ตอบ / ไม่แสดงความคิดเห็น