Saturday, December 2, 2023
More

  6 มาสเตอร์คลาสออนไลน์ สจล. ชวนคนหาตัวตน พัฒนาทักษะในยุคดิสรัปชั่น

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ผุด 6 มาสเตอร์คลาสออนไลน์ ชวนพัฒนาทักษะสำคัญในยุคดิสรัปชัน ผ่านการเรียนออนไลน์ในโครงการ “KMITL Master Class” ได้แก่ นักเปลี่ยนโลก นักปฏิวัติความคิด การผลิตสื่อดิจิทัล การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ และโรงเรียนสร้างเสน่ห์ ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญจากวงการต่างๆ อาทิ นักให้คำปรึกษากฎหมายธุรกิจ นักสื่อสารการตลาดดิจิทัล นักผลิตสื่อระดับโลก และนักพัฒนาบุคลิกภาพ โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


  รายละเอียด 6 มาสเตอร์คลาสออนไลน์

  สำหรับ 6 มาสเตอร์คลาสออนไลน์ ในโครงการ “KMITL Master Class” ประกอบด้วย

  1.The Disruptor : นักเปลี่ยนโลก นักปฏิวัติความคิดเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิต สอนโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  โดยคลาสเรียน ประกอบด้วย 6 หัวข้อ ดังนี้ PROMO Masterclass, การมีฝัน ทำให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้, คิด เขียน อ่าน : เส้นทางสู่ Disruption, เมื่อพี่เอ้ขอพบผู้ว่าฯ ตอนอายุ 20, คนที่ยิ่งใหญ่ไม่มองคนที่เกรด และ The Disruptor

  2.Digital Media Production : การผลิตสื่อดิจิทัล การฝึกทักษะในการผลิตสื่อดิจิทัลโดยเน้นการสร้างไอเดียด้วยหลักการวิเคราะห์ข้อมูลหลักการนำเสนอแบบเรื่องเล่า (story telling) การออกแบบและสร้างสื่อประเภทต่างๆ การนำเสนอในรูปแบบกราฟฟิกและวีดีโอผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งแบบ off-line, online และ Social Media

  ซึ่งมีหัวข้อในการเรียน ได้แก่ ดิจิทัลมีเดีย คืออะไร, ประเภทของสื่อดิจิทัล, การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล, Transmedia Story Telling การเล่าเรื่องข้ามสื่อดิจิทัล, การตัดต่อด้วยโปรแกรม I Movie และการผลิตคลิปวิดีโอโดนใจให้ปัง

  3.Professional Communication and Presentation : การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ คลาสเรียนเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสถานการณ์เพื่อกลั่นกรอง ให้ได้ประเด็นที่ต้องการนำเสนอ การเลือกใช้สื่อ วิธีและเทคนิคในการนำเสนอ การเลือกใช้ภาษา ถ้อยคำ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ

  โดยในคลาสเรียนจะประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ องค์ประกอบของการสื่อสาร, พูดภาษาไทยอย่างไรให้ชัด, บุคลิกภาพ การแต่งกาย และการแต่งหน้า, การเขียนบทพูด, การพูดในสถานการณ์ต่างๆ และ ตัวช่วยในการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ

  4.Modern Entrepreneur : ผู้ประกอบการสมัยใหม่ ศึกษาบทบาท ประเภทและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ องค์ประกอบของการแผนวางธุรกิจ กุลยุทธ์ในการดำเนินการธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่าง การสร้างเอกลักษณ์ให้องค์กร การมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า

  โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้ แนวคิดผู้ประกอบการยุคใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาให้กับลูกค้า, การประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ, ระบบการปฏิบัติงาน และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่, บริหารความเสี่ยง และจริยธรรมในการทำธุรกิจ, กฎหมายต้องรู้เมื่อทำธุรกิจ และการวางแผนทางการเงินเพื่อไปสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน

  5.Professional Communication and Presentation โดยจะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสาร และผู้นำเสนอระดับมืออาชีพ ซึ่งมีทั้งหมด 6 หัวข้อ ประกอบด้วย Introduction to Professional Communication and Presentation, Nonverbal Communication, Looking the Part, Tone of Voice, Standups and On-Camera Presentation และ Anatomy of Speaking

  6. Charm School : โรงเรียนสร้างเสน่ห์ เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต แนวคิดการใช้ชีวิต การจัดการกับปัญหา หรืออุปสรรคในชีวิต การให้กำลังใจ พลังใจ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่น การจัดการความเสี่ยง การบริหารงาน บริหารคน และการพัฒนาตนเอง การสื่อสารในโลกดิจิทัล จนประสบความสำเร็จในชีวิต

  ประกอบด้วยหัวข้อการเรียน ดังนี้ การรู้จักตัวเอง การวิเคราะห์ตัวเอง, การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองและผู้อื่น, การแต่งกาย, การอยู่ร่วมกับคนต่างวัย, Charming Communication และแรงบันดาลใจจากพี่บิ้นท์ นางสาวไทย ปี 2562

  ซึ่งหลักสูตรทั้ง 6 มาสเตอร์คลาสดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้วางเป้าหมายในการสอนให้กับผู้เรียน 6 แสนคนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในการมอบการศึกษาที่ดีที่สุด โดยมอบให้ทุกคนเรียนได้อย่างไร้ข้อจำกัด

  ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนในรูปแบบออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ https://klix.kmitl.ac.th/ โดยทุกคอร์สเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป