Sunday, July 14, 2024
More

  กทม.ลงพื้นที่แก้ปัญหาคนเร่ร่อน เตรียมบ้านมิตรไมตรี ดินแดง รองรับคนไร้บ้านเพิ่ม

  กทม. จัดเจ้าหน้าที่บ้านอิ่มใจ ลงพื้นที่ที่มีคนเร่ร่อนอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตชั้นใน โดยประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์แนะนำจุดบริจาคอาหาร บริการด้านที่พักอาศัย ยารักษาโรคที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเตรียมไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่สมัครใจเข้ารับบริการ จะแนะนำให้ไปที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง

  เปิดมาตรการรองรับคนไร้บ้านในวิกฤตโควิด-19

  นายเฉลิมพล โชตินุชิต ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยถึงมาตรการรองรับสถานการณ์คนไร้บ้านที่อาจจะเพิ่มขึ้นในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ว่า สำนักพัฒนาสังคม ได้จัดเจ้าหน้าที่บ้านอิ่มใจ ลงพื้นที่ที่มีคนเร่ร่อนไร้ที่พึ่งที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตชั้นใน โดยประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายเทศกิจ ร่วมลงพื้นที่สำรวจ จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยดำเนินการช่วยเหลือให้คำปรึกษาแนะนำ เชิญชวนและประชาสัมพันธ์แนะนำจุดบริจาคอาหาร บริการด้านที่พักอาศัย ยารักษาโรคที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดเตรียมไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่สมัครใจเข้ารับบริการ จะแนะนำให้ไปที่บ้านมิตรไมตรี ดินแดง


  โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการตรวจคัดกรองโรค การเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้กับผู้เข้าพักอาศัย หรือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง และแจ้งการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหะสถาน ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งแจกหน้ากากอนามัยชนิดผ้าพร้อมแนะนำวิธีการใช้งาน วิธีปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อโรคโควิด-19

  นอกจากนั้น ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ของ กทม. ได้แก่ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตในพื้นที่ รวมทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ในการช่วยเหลือประชาชนที่ว่างงานและคนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่อาศัยที่รวมตัวกันอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตลอดจนมีแผนการพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้

  โดยจัดสรรทุนประกอบอาชีพ การเรียนฝึกอาชีพผ่านเว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม หรือติดต่อที่เว็บไซต์สำนักพัฒนาสังคม http://www.bangkok.go.th/social และเว็บไซต์กรมการจัดหางาน http://www.doe.go.th