Thursday, June 20, 2024
More

  สนย.ขอฟังเสียงประชาชนก่อนเวนคืนเดินหน้าสร้างถ.เลียบคลองประปาเชื่อมสรงประภา-แจ้งวัฒนะ

  สำนักการโยธา กทม. เตรียมสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา เพื่อปลดล็อคพื้นที่ตาบอดและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางในพื้นที่ย่านหลักสี่และดอนเมือง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ผ่านทางออนไลน์ 16-31 พ.ค 63 

  กทม. เร่งแก้ปัญหาขาดทางสัญจรให้ประชาชนย่านหลักสี่-ดอนเมือง 

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการโยธา (สนย.) มีแผนที่จะก่อสร้าง ถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากตัวแทนชุมชนริมคลองตาอูฐ ในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ซึ่งอยู่อาศัยร่วมกันมานานกว่า 20 ปี มีบ้านเรือนอยู่บริเวณ 2 ฝั่งคลองตาอูฐประมาณ 200 ครอบครัว ว่าได้รับความเดือดร้อนลำบาก เพราะในพื้นที่ประสบปัญหาไม่มีเส้นทางสัญจรเข้า-ออกจากที่พักอาศัยไปสู่ทางสาธารณะได้โดยตรง ซึ่งหากจะออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะต้องย้อนออกด้านถนนเวฬุวนาราม ไปถนนสรงประภา ประกอบกับถนนในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงเป็นถนนส่วนบุคคลมีการปิดกั้น จึงขอให้กรุงเทพมหานครช่วยแก้ไขปัญหาพื้นที่ตาบอดดังกล่าว 


  ทาง กทม. และ สนย. จึงได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาแนวเส้นทางเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมี 5 แนวทางเลือก ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับเป็นสำคัญแล้ว มีความเห็นว่าแนวทางเลือกที่ 1 คือก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออกช่วงจากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนสรงประภา มีความเหมาะสมที่สุดที่จะดำเนินการ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ด้านการเดินทางสำหรับประชาชนส่วนใหญ่ได้มากกว่าเส้นทางอื่นๆ ยังสามารถพัฒนาโครงข่ายถนนโดยรอบให้สามารถเชื่อมต่อได้ในอนาคต 

  ตัดถนนใหม่เพิ่มตัวเลือกในการเดินทาง 

  สำหรับแนวเส้นทางโครงการนี้ มีจุดเริ่มต้นจากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนสรงประภาในแนวขนานคลองประปาฝั่งตะวันออก ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 12 เมตร ระยะทางยาวประมาณ 4,400 เมตร พร้อมทางเท้าและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ

  โดยสำนักการโยธา คาดหวังว่า เส้นทางตัดใหม่นี้จะเป็นถนนสายตรงที่สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายถนน ระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา และถนนซอยในบริเวณซอยแจ้งวัฒนะ 14 หรือซอยวัดเวฬุวนารามและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นที่พักอาศัยในพื้นที่เขตหลักสี่และเขตดอนเมือง ให้สามารถเดินทางได้สะดวก คล่องตัว เชื่อมต่อโครงข่ายการเดินทางกับพื้นที่โดยรอบได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับถนนคู่ขนานเลียบคลองประปาฝั่งตรงข้ามในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ตลอดทั้งสายทาง อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโครงข่ายถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ ออกสู่จังหวัดทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและทางเหนือได้เป็นอย่างดี

  ขอฟังเสียงประชาชนในการดำเนินการเวนคืน 

  อย่างไรก็ตาม ในการดำเนินการก่อสร้าง สนย. ประเมินว่า มีทรัพย์สินที่ต้องดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วยที่ดิน 182 แปลง โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างประมาณ 154 รายการ โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน
  ด้านที่อยู่อาศัย คือ อาจทำให้ผู้ถูกเวนคืนได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป อาจทำให้ต้องมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยในส่วนที่เหลือให้สามารถอยู่อาศัยได้ หรือทำการก่อสร้างใหม่ ส่วนผลด้านการประกอบอาชีพ อาจทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพในบริเวณที่ถูกเวนคืนต้องหาแหล่งทำเลที่ตั้ง ร้านค้า แหล่งเพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์แห่งใหม่ 

  สำหรับมาตรการป้องกันแก้ไขและเยียวยาความเดือดร้อน นอกจากจะมีการกำหนดจ่ายค่าชดเชยความเสียหายต่างๆ ให้แก่ผู้ถูกเวนคืนอย่างเป็นธรรมแล้ว ในบางกรณีอาจจะต้องหาแหล่งที่อยู่อาศัยหรือที่ประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพทดแทนให้แก่ผู้ถูกเวนคืน ที่ต้องสูญเสียไปอย่างเหมาะสม ซึ่ง สนย. ได้กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณในการดำเนินการด้านการจัดกรรมสิทธิ์ไว้ประมาณ 1,022,000,000 บาท โดยจะใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานคร

  ทั้งนี้ สนย. ได้ประกาศดำเนินการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ตามโครงการก่อสร้างถนนเลียบคลองประปาฝั่งตะวันออก เชื่อมระหว่างถนนแจ้งวัฒนะกับถนนสรงประภา ในพื้นที่เขตดอนเมืองและเขตหลักสี่ (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2563 ผ่านทางออนไลน์ โดยผู้ที่สนใจ ผู้ที่อยู่ในแนวเส้นทาง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและโหลดเอกสารแบบสอบถามเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์สำนักการโยธา หรือเข้าไปที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeK57HrOEzOkhVza886dPCGM05QyrYkgmVdrCz8gfWu5v9azg/formResponse และเมื่อผ่านขบวนการรับฟังความคิดเห็นครบถ้วนแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการสำรวจเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินที่จะต้องเวนคืน การกำหนดราคา จ่ายค่าทดแทน ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง และดำเนินการก่อสร้าง ตามลำดับ