Friday, June 14, 2024
More

  เผยผลสำรวจคน 62.08% ยังไม่ไปสถานที่หรือทำกิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรนระยะ 2

  นิด้าโพลได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องเข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่ซึ่งนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานสถานที่หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ จากมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 ของประชาชนในถูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ

  ประชาชนร้อยละ 62.08 เผยว่า ยังไม่เคยเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมตามที่ได้รับการผ่อนปรนเลย

  หลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพลได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องเข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป กระจายอยู่ทุกภูมิภาค การศึกษา และอาชีพทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,258 ตัวอย่าง ใช้การสำรวจแบบอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของนิด้าโพลสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95.0


  โดยลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 8.82 มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 25.76 มีภูมิลำเนาอยู่ปริมณฑล และภาคกลาง ร้อยละ 18.36 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ ร้อยละ 33.63 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.41 มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ ทั้งแบ่งเป็นเพศชายร้อยละ 49.13 เพศหญิงร้อยละ 50.87

  เพื่อสอบถามถึงการเข้าไปยังสถานที่หรือเคยได้ทำกิจกรรมตามที่ได้รับการผ่อนปรน ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 พบ

  ร้อยละ 62.08 ระบุว่า ยังไม่เคยเข้าไปในสถานที่หรือทำกิจกรรมตามที่ได้รับการผ่อนปรนเลย

  ร้อยละ 24.80 ระบุว่า เข้าศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์

  ร้อยละ 11.61 ระบุว่า ใช้บริการร้านตัดผม ร้านทำผมสตรี

  ร้อยละ 8.03 ระบุว่า เข้าร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่

  ร้อยละ 6.20 ระบุว่า เข้าไปนั่งทานอาหารในร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม โรงอาหาร ศูนย์อาหาร

  ร้อยละ 0.72 ระบุว่า ใช้บริการคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม

  ร้อยละ 0.48 ระบุว่า ใช้บริการโรงบิม ฟิตเนส สถานที่ออกกำลังกายในร่ม

  ร้อยละ 0.32 ระบุว่า ใช้ห้องประชุมโรงแรม ศูนย์ประชุม

  ร้อยละ 0.16 ระบุว่า ใช้บริการสระว่ายน้ำสาธารณะ

  ร้อยละ 0.08 ระบุว่า เข้าห้องสมุดสาธารณะ แกลลอรี่ พิพิธภัณฑ์

  ประชาชนร้อยละ 32.99 ระบุว่าคนในสังคม การ์ดค่อนข้างตก

  ส่วนการถามถึงความคิดเห็นของประชาชนกับคำว่าการ์ดตกของคนในสังคม ตั้งแต่รัฐบาลประกาศมาตรการผ่อนปรนระยะ 2 พบว่า

  ร้อยละ 6.12 ระบุว่า คนในสังคม การ์ดตกมาก เพราะคนในสังคมเริ่มไม่มีการป้องกันตัวเอง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตลาดสด ตลาดนัด ไม่จำกัดการเข้าออกของผู้ซื้อ รถประจำทางเอกชนบางสายไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคม

  ร้อยละ 32.99 ระบุว่า คนในสังคม การ์ดค่อนข้างตก เพราะคนในสังคมขาดความระมัดระวัง ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ค่อยสวมหน้ากากอนามัย เนื่องจากชะล่าใจกับจำนวนของผู้ติดเชื้อที่ลดลงมาก

  ร้อยละ 27.66 ระบุว่า คนในสังคม การ์ดไม่ค่อยตก เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ยังให้ความร่วมมือ มีความตระหนักถึงความปลอดภัย มีการระมัดระวัง ป้องกันตัวเองค่อนข้างดี

  ร้อยละ 29.18 ระบุว่า คนในสังคม การ์ดไม่ตกเลย เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่มีการปฎิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด มีการเว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้านทุกครั้ง

  ร้อยละ 4.05 ระบุว่า ไม่ตอบ / ไม่ทราบ / ไม่สนใจ