Tuesday, July 23, 2024
More

  ทส. ทุ่มงบ 445 ล้าน จ้างประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด กว่า 1.6 หมื่นอัตรา ดูแลสิ่งแวดล้อม

  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กว่า 1.6 หมื่นอัตรา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในงบประมาณ 445,176,000 ล้านบาท เพื่อช่วยดูแล และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  ทส. จ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กว่า 1.6 หมื่นอัตรา ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม


  นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีหน่วยงานที่จะจ้างงาน คือ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวม 5 โครงการ รวมอัตราการจ้าง 16,488 อัตรา อัตราการจ้างเหมา 9,000 บาท/เดือน ระยะเวลาสัญญาจ้าง 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายนนี้ โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 445,176,000 ล้านบาท
  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นั้นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  จัดจ้างงานทั้งหมด 5 โครงการ ใน 4 หน่วยงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  สำหรับการจ้างงานจะมีหน่วยงานจัดจ้างงานทั้งหมด 4 หน่วยงาน ได้แก่
  1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการ 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7,225 อัตรา
  2. กรมป่าไม้ ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในการปฏิบัติงานตามนโยบาย คทช. ในการสำรวจการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และโครงการจ้างงานประชาชนเพื่อฟื้นฟูป่าหลังถูกไฟไหม้ “สร้างป่า สร้างงาน สร้างรายได้” จำนวน 5,058 อัตรา
  3. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทำหน้าที่ลูกจ้างผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำแหล่งอาหารของสัตว์ป่า จำนวน 3,500 อัตรา
  4. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในโครงการจ้างสำรวจพื้นที่ใช้ประโยชน์ในเขตป่าชายเลน จำนวน 675 อัตรา