Tuesday, July 16, 2024
More

  นักท่องเที่ยวไทย 64% วางแผนเที่ยวต่างจังหวัดในไตรมาส 3/63 77% สนใจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกันจัดทำโครงการศึกษา และเผยแพร่รายงาน Thailand tourism confidence index หรือดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ท่องเที่ยวปัจจุบัน และคาดการณ์สถานการณ์ท่องเที่ยวที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

  โดยการศึกษาดังกล่าวได้มีการสำรวจความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทย จำนวน 400 รายทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 25 พฤษภาคม 2563 พร้อมกับเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเฉพาะคนที่มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป เกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวในไตรมาสหน้า หรือไตรมาสที่ 3/2563 และความคาดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19


  นักท่องเที่ยวชาวไทย 64% มีแผนการเดินทางไปต่างจังหวัด ในช่วงไตรมาสที่ 3/2563

  จากการสำรวจพบว่า ในไตรมาสหน้า ประชาชน 64% มีแผนการเดินทางไปยังต่างจังหวัด โดย 35% มีแผนเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียงและพักค้างคืน ขณะที่ 27% จะเดินทางไปในจังหวัดที่ห่างไกลที่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางหรือต้องเดินทางทางอากาศ และ 25% เดินทางในจังหวัดใกล้เคียงและไม่พักค้างคืน
  ขณะเดียวกัน ส่วนใหญ่ 76% วางแผนที่จะพัก 1-3 วัน โดยคาดว่าจะพักในโรงแรมมากที่สุด 41% รองลงมาคือ พักรีสอร์ท 29% และพักบ้านญาติ 25% ตามลำดับ ส่วนช่วงเวลาในการเดินทาง พบว่า ประชาชนจะมีการเดินทางในช่วงวันหยุดยาวอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษามากที่สุด

  ส่วนใหญ่เลือกภาคใต้ เป็นจุดหมายของการเดินทาง

  สำหรับแผนการท่องเที่ยวในไตรมาส 3/2563 พบว่า จุดหมายปลายทางในการเดินทางของคนไทย เป็นดังนี้


  อันดับ 1 ภาคใต้ 38%
  อันดับ 2 ภาคเหนือ 32%
  อันดับ 3 ภาคกลาง 26%
  อันดับ 4 ภาคตะวันออก 24%
  อันดับ 5 กรุงเทพฯ 19%
  อันดับ 6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17%
  อันดับ 7 ภาคตะวันตก 11%

  คนไทย 77% ให้ความสนใจแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

  สำหรับรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากประชาชนมากที่สุด ได้แก่
  อันดับ 1 แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 77%
  อันดับ 2 อาหารและผลไม้ 37%
  อันดับ 3 แหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี 35%

  การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างจังหวัด

  เมื่อสอบถามประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในไตรมาสหน้า ผลการสำรวจพบว่า ประชาชน 65% มีความคิดเห็นว่าการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจเดินทางไปต่างจังหวัด และ 27% คิดว่าจะเดินทางเมื่อจำเป็นเท่านั้น ขณะเดียวกันมีเพียง 8% เท่านั้นที่ไม่สนใจสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

  ส่วนใหญ่ 42% เห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

  นอกจากนี้ ผลการสำรวจ หากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำลังระบาดไปทั่วโลก ประชาชนควรเตรียมรับมืออย่างไร พบว่า ส่วนใหญ่ 42% เห็นว่าควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการดูแลซึ่งกันและกัน และช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งบุคลากรสาธารณสุข และผู้นำชุมชน เมื่อมีคนที่มีความเสี่ยงติดเชื้อเข้ามาพักอาศัย

  รองลงมา 29% เห็นว่าควรปิดประเทศ และค่อยๆ ผ่อนปรนความเข้มงวด โดยมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างจริงจัง และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ และ 22% เห็นว่าควรเปิดประเทศ และมีมาตรการที่เข้มงวดในการเดินทางเข้า – ออก ของผู้เดินทางทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ