Tuesday, December 6, 2022
More

  กทม. เดินตามแผนโครงการ GREEN BANGKOK 2030 (ระยะที่ 1) คาดในปี 63 พื้นที่สีเขียวเพิ่ม 30 ไร่

  กรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามการแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการ GREEN BANGKOK 2030 เพิ่มพื้นที่สีเขียว

  10 ตารางเมตร/คน

  นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. มีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ตามการแนะนำขององค์การอนามัยโลก โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดทำโครงการ GREEN BANGKOK 2030 มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ได้ 10 ตารางเมตร/คน ภายในปี พ.ศ.2573 โดยกทม. มีการสำรวจพื้นที่ว่างเปล่า ที่รกร้าง ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ นำมาพัฒนาเป็นสวนหย่อม สวนสาธารณะ หรือส่วนป่า เพื่อให้พื้นเหล่านี้ได้ใช้ประโยนช์ร่วมกัน

  เพิ่มพื้นที่สีเขียวนำร่องระยะที่ 1


  ปัจจุบันโครงการ GREEN BANGKOK 2030 มีพื้นที่นำร่อง(ระยะที่1) อยู่ระว่างดำเนินการได้แก่ สวนสาธารณะบริเวณทางแยกต่างระดับถนนร่มเกล้ากับเจ้าคุณทหาร เขตลาดกระบัง , สวนสาธารณะภายในสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร (ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล) เขตบางขุนเทียน , สวนสันติพร เขตพระนคร , สวนชุมชน เขตบางรัก และสวนภายในซอยวิภาวดี 18 แยก 3 เขตจตุจักร โดยกทม.จะมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นประมาณ 30 ไร่ภายในปี 2563

  เน้นจัดการพัฒนางานด้านรุกขกรรม

  กทม. ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนางานด้านรุกขกรรมกรุงเทพมหานคร โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านรุกขกรรมมาช่วยพัฒนางานด้านการปลูก บำรุงรักษา ดูแลต้นไม้ในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้เป็นระบบเดียวกันจึงได้จัดทำข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีแนวทางปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมจัดทำข้อกำหนดดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 ในการปฏิบัติดังกล่าว จะมีแนวทางที่จะเพิ่มจากการปฏิบัติงานแบบปกติคือ มีการประเมินความเสี่ยงอันตรายจากต้นไม้ แล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญในการตัดแต่ง

  ผนึกกำลังทุกภาคส่วน

  ในส่วนของการอบรมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมมือกับเครือข่ายต้นไม้ในเมืองได้แก่ กลุ่มบิ๊กทรีส์ สมาคมรุกขกรรมไทย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย ธนาคารเกียรตินาคิน จัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับการดูแลต้นไม้ใหญ่กับบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่

  รวมไปถึง ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ใหญ่โดยมีแนวทางการลงทะเบียนต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ รวมถึงต้นไม้ที่มีความเสี่ยงจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมได้เสนอโครงการจัดการกระบวนงานพัฒนาพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆต่อไป