Friday, June 21, 2024
More

  พิกัด 25หมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท-100หมู่บ้านOTOP ยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน

  ททท. ประกาศผลรายชื่อ 25 ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และ 100 ชุมชนหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งได้ร่วมกับ 40 องค์กรจัดการประกวดขึ้นเพื่อยกระดับแบรนด์การท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยพร้อมขยายผลสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติส่งเสริมด้านการตลาดสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย

  โดยการจัดการประกวดสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวในครั้งนี้ มีทั้งหมด 2 ประเภทรางวัล 10 สาขา ได้แก่


  1. ประเภทสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท มี 5 สาขารางวัล ดังนี้

  1) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

  2) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

  3) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

  4) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

  5) สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

  2. ประเภทสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มี 5 สาขารางวัล ดังนี้

  1) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

  2) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  3) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

  4) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

  5) หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

  25 ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ที่ได้รับการประกาศในแต่ละประเภทสาขา มีดังนี้

  1. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Best Creative Experience)

  1). วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ชุมชนไตลื้อเมืองลวงเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

  วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

  กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านหาดส้มแป้น จังหวัดระนอง

  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

  2. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Best Agro tourism)

  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี จังหวัดจันทบุรี

  ชุมชนท่องเที่ยงบ้านหนองส่าน จังหวัดสกลนคร

  กลุ่มวิสาหกิจวนเกษตรดงเย็น จังหวัดสุพรรณบุรี

  ชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยห้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  วิสาหกิจชุมชนกลุ่มท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

  3. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวโฮมสเตย์ (Best Homestay)

  โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง จังหวัดเชียงราย

  หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

  บ่อหินฟาร์มสเตย์ วิสาหกิจชุมชน เลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด จังหวัดตรัง

  ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

  ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

  4. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Best Responsible Tourism)

  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งหยีเพ็ง จังหวัดกระบี่

  ชุมชนตลาดโรงพักเก่าสรรพยา จังหวัดชัยนาท

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนล่องแก่งบ้านเขาหลัก จังหวัดตรัง

  การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบ่อเจ็ดลูก จังหวัดสตูล

  วิสาหกิจชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านน้ำราด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  5. สาขาหมู่บ้านท่องเที่ยวสำหรับจัดกิจกรรมเอาท์ติ้งกลุ่มตลาดองค์กร (Best for Company Outing)

  ชุมชนบ้านถ้ำเสือโฮมสเตย์ จังหวัดเพชรบุรี

  ชุมชนบ้านริมคลองโฮมสเตย์ จังหวัดสมุทรสงคราม

  ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี

  วิสาหกิจกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ (บ้านหน้าทับ) จังหวัดนครศรีธรรมราช

  วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวประแสโฮมสเตย์ จังหวัดระยอง

  สุดยอด 100 หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว มีดังนี้

  1. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่ง

  ชุมชนนาตีน จังหวัดกระบี่

  ชุมชนบ้านบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

  ชุมชนจักสานพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

  ชุมชนวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนบ้านเมืองกุง จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนบ้านเขากอบ จังหวัดตรัง

  ชุมชนบ้านตรัง จังหวัดปัตตานี

  ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่

  ชุมชนบ้านภู จังหวัดมุกดาหาร

  ชุมชนบ้านนาสะแบง จังหวัดยโสธร

  ชุมชนบ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี

  ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

  ชุมชนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

  ชุมชนบ้านบึงไม้ (รากไม้ตกแต่ง) จังหวัดสระบุรี

  ชุมชนบ้านชัยอุดม จังหวัดสุโขทัย

  ชุมชนหนองบัว จังหวัดสุรินทร์

  ชุมชนบ้านยางทอง จังหวัดอ่างทอง

  ชุมชนบ้านบางเจ้าฉ่า (งานจักสาน) จังหวัดอ่างทอง

  ชุมชนบ้านนาหมอม้า จังหวัดอำนาจเจริญ

  2. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร

  ชุมชนเมืองลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  ชุมชนบ้านสรรพยา จังหวัดชัยนาท

  ชุมชนบ้านต้นโพธิ์ จังหวัดนนทบุรี

  ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา จังหวัดน่าน

  ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน

  ชุมชนบ้านวังส้มซ่า จังหวัดพิษณุโลก

  ชุมชนบ้านทองหลาง จังหวัดพิษณุโลก

  ชุมชนบ้านร่องใหญ่ จังหวัดเพชรบุรี

  ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดลำพูน

  ชุมชนบ้านผาหนาม จังหวัดลำพูน

  ชุมชนบ้านกุดป่อง จังหวัดเลย

  ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

  ชุมชนบ้านริมคลอง (ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ) จังหวัดสมุทรสงคราม

  ชุมชนบ้านทับทิมสยาม จังหวัดสระแก้ว

  ชุมชนบ้านถ้ำผึ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ชุมชนบ้านโคกน้อย จังหวัดอุดรธานี

  3. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

  ชุมชนบ้านโป่งน้ำร้อน จังหวัดกำแพงเพชร

  ชุมชนบ้านน้อย จังหวัดขอนแก่น

  ชุมชนบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

  กลุ่มชุมชนบ้านฉางหลาง จังหวัดตรัง

  ชุมชนบ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม

  ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา

  ชุมชนบ้านหน้าทับ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ชุมชนซอยสหกรณ์ จังหวัดนนทบุรี

  ชุมชนบ้านบาลา จังหวัดนราธิวาส

  ชุมชนบ้านนากอ จังหวัดนราธิวาส

  ชุมชนบ้านบ่อหลวง จังหวัดน่าน

  ชุมชนบ้านมณีพฤกษ์(กาแฟ) จังหวัดน่าน

  ชุมชนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  ชุมชนบ้านทรายขาว จังหวัดปัตตานี

  ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม (กาแฟ) จังหวัดลำปาง

  ชุมชนหมู่บ้านบ่อแกน้อย จังหวัดสกลนคร

  ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา

  ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

  ชุมชนบ้านคลองนาเกลือ จังหวัดสมุทรปราการ

  ชุมชนดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร

  ชุมชนบ้านสหกรณ์(เกลือ) จังหวัดสมุทรสาคร

  4. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้า และเครื่องแต่งกาย

  ชุมชนบ้านหัวฝาย จังหวัดขอนแก่น

  ชุมชนบ้านหนองบัวน้อย จังหวัดขอนแก่น

  ชุมชนบ้านสันทางหลวง (ไทยอง) จังหวัดเชียงราย

  ชุมชนบ้านควนสวรรค์ จังหวัดตรัง

  ชุมชนบ้านพิมาน (ภูไท) จังหวัดนครพนม

  ชุมชนบ้านดู่นอก จังหวัดนครราชสีมา

  ชุมชนบ้านแฝก จังหวัดนครราชสีมา

  ชุมชนบ้านหนองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา

  ชุมชนบ้านวังหอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ชุมชนบ้านหนองบัว จังหวัดน่าน

  ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

  ชุมชนบ้านลานข่อย จังหวัดพัทลุง

  ชุมชนบ้านบางหวาน จังหวัดภูเก็ต

  ชุมชนบ้านคอเอน จังหวัดภูเก็ต

  ชุมชนบ้านป่าปุ๊ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ชุมชนบ้านห้องแซง จังหวัดยโสธร

  ชุมชนบ้านสระโบสถ์ จังหวัดราชบุรี

  ชุมชนบ้านศรีดอนมูล จังหวัดลำปาง

  ชุมชนบ้านหนองเงือก จังหวัดลำพูน

  ชุมชนบ้านนาป่าหนาด จังหวัดเลย

  ชุมชนบ้านกุดจิ จังหวัดสกลนคร

  ชุมชนบ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา

  ชุมชนบ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย

  ชุมชนบ้านท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์

  ชุมชนบ้านหนองกุงพัฒนา จังหวัดหนองบัวลำภู

  ชุมชนบ้านหนองหญ้าไซ จังหวัดอุดรธานี

  ชุมชนบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี

  ชุมชนบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี

  ชุมชนบ้านเสี้ยว จังหวัดอุตรดิตถ์

  ชุมชนบ้านสะนำ จังหวัดอุทัยธานี

  5. หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว กลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย

  ชุมชนบ้านปางห้า จังหวัดเชียงราย

  ชุมชนบ้านสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนออนใต้ จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนบ้านกิวเลน้อย จังหวัดเชียงใหม่

  ชุมชนบ้านสันป่าม่วงกลาง จังหวัดพะเยา

  ชุมชนดอนทราย จังหวัดแพร่

  ชุมชนบ้านพุงหลวง จังหวัดแพร่

  ชุมชนบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  ชุมชนบ้านศรีล้อมแสงเมือง จังหวัดลำปาง

  ชุมชนบ้านแพะ จังหวัดลำพูน

  ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน

  ชุมชนบ้านบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

  ชุมชนบ้านริมคลอง จังหวัดสมุทรสงคราม

  ชุมชนบ้านเมืองบางโพธิ์งาม จังหวัดหนองคาย

  ททท. เปิดให้นักท่องเที่ยวโหวตเลือกสุดยอดชุมชนทั้ง 2 ประเภท

  ทั้งนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การจัดประกวดในครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดประกวดรางวัลท่องเที่ยวชุมชนครั้งประวัติศาสตร์ที่บูรณาการทำงานร่วมกันจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา กว่า 40 องค์กร จากวันนี้จนถึงเดือนกันยายน 2563

  โดยทุกชุมชนที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการคัดสรรพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และปิดท้ายด้วยการให้นักท่องเที่ยวร่วมโหวตเพื่อให้ได้ผลตัดสินที่เป็นเอกฉันท์รอบด้านครบทุกมิติ รางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จึงเป็นรางวัลที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับทุกชุมชนอย่างแท้จริง สำหรับผู้ชนะจากการประกวดครั้งนี้ นอกจากจะได้รับโล่รางวัลแล้วยังจะได้รับการประชาสัมพันธ์ ต่อยอดขยายผลทางการตลาดและขายอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย รวมทั้งการขายผ่านแพลทฟอร์มออนไลน์ระดับโลก Airbnb เป็นต้น   

  สำหรับการจัดประกวดทั้ง 2 ประเภท จะดำเนินการภายใต้รูปแบบเดียวกัน คือ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกหน่วยงานจะร่วมลงพื้นที่เพื่อพิจารณาตัดสิน ขณะเดียวกัน ททท. ยังได้ให้ความสำคัญกับการเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมโหวตเลือกสุดยอดชุมชน และกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนน 2 ด้าน ทั้งจากคะแนนพิจารณาของกรรมการ 70% และ คะแนนโหวตจากนักท่องเที่ยว 30%   

  โดย ททท.จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลสุดยอดหมู่บ้านท่องเที่ยวชนบท ในวันที่ 27 กันยายน 2563 ซึ่งตรงกับวันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day ในส่วนของรางวัลสุดยอดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ทางคณะกรรมการจะลงพื้นที่ให้คะแนนตัดสินและมอบรางวัล ในช่วงปลายปี 2563 นี้

  หวังให้ชุมชนแรงจูงใจในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว

  ททท. เชื่อมั่นว่ากิจกรรมการประกวดในครั้งนี้ จะทำให้ชุมชนมีแรงจูงใจในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมภาพลักษณ์ และยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างความเชื่อมั่นและแรงบันดาลใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวชุมชนได้ทั้งในระดับประเทศ และขยายผลสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติได้อีกด้วย