Sunday, July 14, 2024
More

  โควิด-19 ดันจำนวนฟรีแลนซ์เพิ่มขึ้น ส่วนข้อมูล 5 ปีหลังพบโตขึ้นเกือบ 30%

  อาชีพฟรีแลนซ์จัดได้ว่าเป็นอาชีพที่ได้รับความสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะงานในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพราะเป็นอาชีพที่สามารถจัดสรรเวลาได้เอง และมีอิสระมากกว่าการเป็นลูกจ้างประจำ EIC จึงทำการวิเคราะห์ข้อมูลมหภาคถึงแนวโน้มของงานกลุ่มดังกล่าวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาประกอบกับการ Web-Scraping ข้อมูลจากเว็บไซต์ Fastwork เพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มของอาชีพดังกล่าวในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19

  ฟรีแลนซ์ไทยโตสูงขึ้น 1.3 แสนคน แม้ภาพรวมการจ้างงานลดลง

  จากข้อมูลล่าสุดของการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 อาชีพคนทำงานอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อันประกอบไปด้วย บริการด้านศิลปะ ความบันเทิงและสันทนาการ ไอที วิทยาศาสตร์ และบริการวิชาชีพต่าง ๆ มีจำนวนอยู่ที่ 1.3 แสนคน


  แม้จะมีสัดส่วนต่อการจ้างงานรวมไม่มากเพียง 0.3% ต่อการจ้างงานทั้งหมด แต่ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตที่สูงต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แรงงานกลุ่มนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 29.9% ต่อปีขณะที่จำนวนผู้มีงานทำในภาพรวมกลับลดลง -0.2% ต่อปี

  ฟรีแลนซ์ออนไลน์อาชีพยอดฮิตในยุคโควิด-19

  ช่องทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมสำหรับการหางานฟรีแลนซ์ในปัจจุบัน คือ ช่องทางออนไลน์ ซึ่ง Fastwork ก็ถือเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ยอดนิยมสำหรับการหางานฟรีแลนซ์ออนไลน์ในไทย โดยมีฟรีแลนซ์ลงทะเบียนจำนวน 5,757 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2563) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

  และสอดคล้องกับทิศทางของข้อมูลมหภาคปัจจุบันที่มีการประกาศรับงานบน Fastwork ทั้งหมด 9,054 โพสต์ใน 7 ประเภทงานหลัก ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งสิ้น โดยแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้

  – หมวดออกแบบกราฟิก (Graphic & Design) ร้อยละ 46.5
  – งานเขียนและแปลภาษา (Writing & Translation) ร้อยละ 14.3
  – งานถ่ายภาพและวิดีโอ (Photography & Video) ร้อยละ 11.2

  ทั้งนี้ฟรีแลนซ์ใน Fastwork นั้นมาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในกรุงเทพมหานคร 47.3 และ 58.9 ของฟรีแลนซ์ที่ระบุประสบการณ์ทำงานบนเว็บไซต์ว่ามีงานประจำทำ

  โควิด-19 ดันจำนวนฟรีแลนซ์เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

  โดยหากนับเฉพาะจำนวนฟรีแลนซ์ที่ลงทะเบียนกับ Fastwork พบว่ามีจำนวนมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากผลของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการปิดเมือง โดยจำนวนฟรีแลนซ์บนเว็บไซต์ ณ สิ้นเดือน มิถุนายนปี 2563 เพิ่มขึ้น 1,241 คน จาก ณ สิ้นปี 2562 ที่มีจำนวน 4,390 คน หรือคิดเป็นจำนวนผู้ลงทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 621 คนต่อไตรมาส สูงกว่า 2.3 เท่าเมื่อเทียบกับในช่วงปี 2559-2562 ที่จำนวนลงทะเบียนใหม่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 271 คนต่อไตรมาส (ที่ผ่านมาจำนวนฟรีแลนซ์เพิ่มมากที่สุดต่อไตรมาสอยู่ที่ 351 คน)

  โดยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้น่าจะเป็นผลมาจากวิกฤติเศรษฐกิจ COVID-19 ที่กระทบกับรายได้จากการทำงานในวงกว้างทั้งการลดชั่วโมงทำงาน การลดค่าแรง และการเลิกจ้าง แรงงานส่วนหนึ่งจึงหันมารับงานฟรีแลนซ์เพื่อเป็นทางเลือกในการหารายได้เสริมหรือทดแทนงานที่ถูกกระทบ ประกอบกับในช่วงที่มีมาตรการปิดเมืองผู้มีงานประจำบางส่วนอาจมีเวลาว่างมากขึ้นจากชั่วโมงทำงานที่ลดลงรวมทั้งเวลาการเดินทางไป-กลับจากที่ทำงานที่ลดลง เปิดโอกาสให้คนกลุ่มนี้มีเวลาในการรับงานฟรีแลนซ์เป็นรายได้เสริมเพิ่มขึ้น