Tuesday, December 6, 2022
More

  กทท. ทุ่มงบ 174 ล้านบาท ปรับปรุงท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพ รวม 7 ท่า

  กทท. เตรียมปรับปรุงท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก รวม 7 ท่า ใช้เวลาดำเนินการ 90 วันต่อหนึ่งท่า พร้อมบริหารจัดการเครื่องมือทุ่นแรง และพื้นที่หลังท่า เพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นการให้บริการที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

  เตรียมปรับปรุงท่าเทียบเรือตะวันออก ทกท. รวม 7 ท่า

  เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เตรียมดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) บริเวณท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 รวม 7 ท่า เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก คล่องตัว และปลอดภัย ตามมาตรฐานสากล


  โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างและค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 174,400,000 บาท รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งโครงการประมาณ 630 วัน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565

  ใช้คาร์บอนไฟเบอร์เสริมกำลังโครงสร้างของท่าเทียบเรือ

  สำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือเขื่อนตะวันออก ทกท. นั้น เป็นการซ่อมแซมและเสริมกำลังโครงสร้างของท่าเทียบเรือ แบ่งเป็น 2 ท่าบริการ คือ ท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2 มีความยาวประมาณ 1,200 เมตร ประกอบด้วย 7 ท่าเทียบเรือ ได้แก่ ท่า 20A, ท่า 20AB, ท่า 20B, ท่า 20C, ท่า 20D, ท่า 20E และท่า 20F โดยใช้คาร์บอนไฟเบอร์ (CFRP) เพื่อเสริมกำลังโครงสร้างของท่าเทียบเรือให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม

  คาดใช้เวลาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทียบเรือแต่ละแห่ง 90 วัน

  ทั้งนี้ในการดำเนินการจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 90 วัน ต่อหนึ่งท่า โดยเรียงลำดับการซ่อมแซมจนครบทุกท่า ซึ่งในระหว่างการปิดซ่อมแซมในแต่ละท่าเทียบเรือ ทกท. ได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการหน้าท่าทั้งเครื่องมือทุ่นแรงและพื้นที่ หลังท่า เพื่อรองรับการให้บริการในระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมฯ เพื่อความสะดวก คล่องตัวในการหมุนเวียน ตู้สินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งจัดทำแนวทางอำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหา และติดตามผู้ใช้บริการอย่างใกล้ชิด เพื่อลดผลกระทบในระหว่างดำเนินการซ่อมแซมฯ

  อย่างไรก็ตามการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ดังกล่าว จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นการให้บริการ ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล