Thursday, July 25, 2024
More

  โตเกียวครองแชมป์เมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวปี 2019

  การจัดอันดับเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวโดย The Economist Intelligence Unit (EIU) ในรายงาน Safe Cities Index 2019 รวม 60 เมือง พบความน่าสนใจดังนี้

  โตเกียวอันดับหนึ่งเมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

  ทั้ง 60 เมืองที่อยู่ในการจัดอันดับของรายงาน Safe Cities Index 2019 โดย EIU จะมาจาก 57 ตัวชี้วัด ภายใต้ 4 ปัจจัยหลัก ๆ อย่าง


  1.ความมั่นคงปลอดภัยในการใช้เครื่องมือทางดิจิทัล (Digital Security) ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล และการใช้ประโยชน์

  2.ความปลอดภัยของสุขภาพอนามัย (Health Security) ทั้งในระดับนโยบายไปจนถึงความสะอาดของอาหาร อากาศ และน้ำ รวมถึงความพร้อมของการให้บริการทางด้านการแพทย์

  3.ความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Security) ทั้งด้านการขนส่ง ที่พัก ระบบประกันภัยที่เกิดจากความเสียหาย การพัฒนาระบบข้อมูลแจ้งเตือนภัย ความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

  4.ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security) ที่ครอบคลุมในประเด็นการเข้าถึงข้อมูลด้านอาชญากรรม มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในระดับบุคคลที่ชัดเจน มีกฎระเบียบ และการบังคับใช้อาวุธปืน ระดับอาชญากรรมบนท้องถนน ประสิทธิภาพการปราบอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการมีอาสาสมัครตำรวจชุมชน ความเสี่ยงของเสถียรภาพทางการเมือง และความสามารถในการควบคุมสถานการณ์เลยร้ายที่เกิดขึ้น

  ซึ่งแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 4 ระดับ

  ต่ำ 0-25

  ปานกลาง 25.1-50

  สูง 50.1-75

  สูงมาก 75.1-100

  โดยจะพบว่าโตเกียวติดอันดับ 1 เมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวมากที่สุด ปี 2019 ตามมาด้วยสิงคโปร์ โอซาก้า และอื่น ๆ ตามลำดับ

  กรุงเทพฯ อันดับ 47 เมืองปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว

  ในส่วนกรุงเทพมหานคร ของประเทศไทยบ้านเรานั้น ถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 47 เมืองที่มีความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว มีคะแนนเฉลี่ยรวม (Overall Score) อยู่ที่ 57.6 คะแนน โดยหากลงลึกไปยัง 4 เกณฑ์วัดพบดังนี้

  ความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Security) 61.8 คะแนน

  ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย (Health Security) 59.9 คะแนน

  ความปลอดภัยทางด้านดิจิทัล (Digital Security) 56.2 คะแนน

  ความปลอดภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Security) 52.5 คะแนน

  ทั้งนี้ผลการจัดอันดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวในระดับเมืองใหญ่ของ The Economist Intelligence Unit (EIU) แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของไทยที่ยังต้องพัฒนาโดยคำนึงถึงประเด็นเรื่องความปลอดภัยเป็นลำดับต้นๆ

  ซึ่งต้องมีการเตรียมความพร้อมรองรับกับแนวโน้มจำนวนประชากรในเมืองขนาดใหญ่ ที่ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่กว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก (ร้อยละ 56) และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 68 ในปี 2593 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นข้อจำกัดในการจัดการด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก