Friday, June 21, 2024
More

  ไทยแชมป์อาเซียน การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 63 ลดความไม่เสมอภาค ความท้าทายที่ต้องปรับปรุง

  มหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 (Sustainable Development Report 2020) และการจัดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Index 2020) พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 41 ของโลก จากทั้งหมด 166 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน

  SDGs เป้าหมายการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม

  สำหรับ Sustainable Development Goals : SDGs คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลก ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดขึ้น เพื่อให้ประเทศต่างๆ นําไปปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 – สิงหาคม 2573)


  COVID-19 มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ SDGs

  โดยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563 หรือ Sustainable Development Report 2020 ที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ ระบุว่า โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตด้านสาธารณสุข และเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในรอบศตวรรษ ซึ่งจากข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2020 มีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 แล้วกว่า 463,000 ราย ซึ่งวิกฤตสุขภาพนี้ได้ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศ ที่ต้องออกมาตรการจำเป็นเพื่อสกัดการระบาดของโรค ทั้งยังมีการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลก โดยมีการสูญเสียตำแหน่งงานจำนวนมาก ซึ่งผลกระทบดังกล่าวโดยเฉพาะกับกลุ่มคนที่มีความเปราะบาง เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบรรลุ SDG

  พิจารณาค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

  สำหรับประเด็นที่ใช้พิจารณาจัดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Index 2020) มาจากค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติ และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติทั้งหมด 17 ข้อ (17 SDGs) ประกอบด้วย

  SDG1 : ขจัดความยากจน (No Poverty)
  SDG2 : ยุติความหิวโหย (Zero hunger)
  SDG3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being)
  SDG4 : การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education)
  SDG5 : ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (Gender Equality)
  SDG6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation)
  SDG7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and Clean Energy)
  SDG8 : การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth)
  SDG9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)
  SDG10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Reduced Inequality)
  SDG11 : เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)
  SDG12 : แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production)
  SDG13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)
  SDG14: การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life below water)
  SDG15 : การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on Land)
  SDG16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Peace, justice and strong institutions)
  SDG17 : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships for the Goals)

  ไทยครองแชมป์อาเซียนการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2563

  ในการจัดอันดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG Index 2020) ได้พิจารณาจัดอันดับทั้งหมด 166 ประเทศทั่วโลก ซึ่งสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียนมีอันดับ และคะแนนของแต่ละประเทศ ดังนี้

  อันดับ 1 ไทย 74.5 คะแนน อันดับ 41 ของโลก
  อันดับ 2 เวียดนาม 73.8 คะแนน อันดับ 49 ของโลก
  อันดับ 3 มาเลเซีย 71.8 คะแนน อันดับ 60 ของโลก
  อันดับ 4 บรูไน 68.2 คะแนน อันดับ 88 ของโลก
  อันดับ 5 สิงคโปร์ 67.0 คะแนน อันดับ 93 ของโลก
  อันดับ 6 ฟิลิปปินส์ 65.5 คะแนน อันดับ 99 ของโลก
  อันดับ 7 อินโดนีเซีย 65.3 คะแนน อันดับ 101 ของโลก
  อันดับ 8 เมียนมา 64.6 คะแนน อันดับ 104 ของโลก
  อันดับ 9 กัมพูชา 64.4 คะแนน อันดับ 106 ของโลก
  อันดับ 10 ลาว 62.1 คะแนน อันดับ 116 ของโลก

  ส่วนประเทศที่มีคะแนนสูงสุด และถูกจัดอันดับให้อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก ได้แก่

  อันดับ 1 สวีเดน 84.7 คะแนน
  อันดับ 2 เดนมาร์ก 84.6 คะแนน
  อันดับ 3 ฟินแลนด์ 83.8 คะแนน
  อันดับ 4 ฝรั่งเศส 81.1 คะแนน
  อันดับ 5 เยอรมนี 80.8 คะแนน
  อันดับ 6 นอร์เวย์ 80.8 คะแนน
  อันดับ 7 ออสเตรีย 80.7 คะแนน
  อันดับ 8 สาธารณรัฐเช็ก 80.6 คะแนน
  อันดับ 9 เนเธอร์แลนด์ 80.4 คะแนน
  อันดับ 10 เอสโตเนีย 80.1 คะแนน

  นอกจากนี้ อันดับของประเทศอื่นๆ ในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น อยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก (79.2 คะแนน), เกาหลีใต้ อันดับ 20 ของโลก (78.3 คะแนน), จีน อันดับ 48 ของโลก (73.9 คะแนน), มัลดีฟส์ อันดับ 91 ของโลก (67.6 คะแนน), ศรีลังกา อันดับ 94 ของโลก 66.9 คะแนน และอินเดีย อันดับ 117 ของโลก (61.9 คะแนน) เป็นต้น

  ไทยบรรลุเป้าหมายการขจัดความยากจน ขณะที่การศึกษาที่เท่าเทียมกลับลดลง

  สำหรับประเทศไทย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 41 ของโลก มีคะแนนรวมเฉลี่ย 74.5 คะแนน ในรายงานได้ระบุว่า มีเป้าหมายที่บรรลุแล้ว 1 ข้อ ได้แก่ SDG1 ขจัดความยากจน (No Poverty) ทั้งยังมีเป้าหมายไทยทำได้ดีและมีแนวโน้มจะบรรลุตามเป้าประสงค์ระยะยาว ประกอบด้วย SDG6 การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) SDG8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent Work and Economic Growth) และ SDG9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure)

  นอกจากนี้รายงานยังได้เปิดเผยเป้าหมายที่ประเทศไทยมีความคืบหน้าในการดำเนินงานผลักดันค่อนข้างมาก ได้แก่ SDG2 ยุติความหิวโหย, SDG3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี, SDG5 ความเท่าเทียมระหว่างเพศ, SDG7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, SDG11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน และSDG13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  ขณะที่เป้าหมายที่ไทยมีการพัฒนาแบบหยุดนี่ง ได้แก่ SDG14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล, SDG15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก และSDG16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยที่เป้าหมายด้าน SDG4 การศึกษาที่เท่าเทียม และ SDG17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กลับมีการพัฒนาที่ลดลง