Monday, June 17, 2024
More

  ภาคการท่องเที่ยวไทยเริ่มฟื้นตัว นักท่องเที่ยวไทยมองจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ เป็นจุดหมาย

  ภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทยกลับมาฟื้นตัวขึ้นอยู่บ้างหลังจากมีการคลายล็อคดาวน์ แต่ยังไม่มากนักเมื่อเทียบกับจุดเดิม EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดของการท่องเที่ยวไทย พบว่า การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ

  ภาคการท่องเที่ยวต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวไทยมากขึ้น หลังมีข้อจำกัดการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

  ภาคการท่องเที่ยวถือเป็นส่วนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างมาก โดยรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติในช่วงปี 2562 มีสัดส่วนถึง 18.6% ของ GDP (รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 11.9% และจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 6.7% ของ GDP) แต่ในปี 63 การแพร่ระบาดโควิด-19 มีการจำกัดการเดินทางระหว่างประเทศ จึงทำให้ภาคการท่องเที่ยวหันมาพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยข้อมูลสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในปี 62 พบว่า กว่า 49.5% มีรายจ่ายด้านการท่องเที่ยวเป็นครัวเรือนอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นสัดส่วนรวมกันถึง 63.8%


  เผยปัจจัยสภาวะภาคการท่องเที่ยวไทยที่ซบเซาหลังมาตรการคลายล็อคดาวน์

  ภาคการท่องเที่ยวยังมีสภาวะซบเซาโดยมีปัจจัยสำคัญคือ

  1.นักท่องเที่ยวต่างชาติที่หายไปซึ่งถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ภาคการท่องเที่ยวยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวในจุดเดิม ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในไทย สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยได้ถึง 60.3% ทั้งหมดในปี 62

  2. การหันมาพึ่งพาจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยทดแทนยังทำได้ไม่เต็มศักยภาพมากนัก ถึงแม้จะมีการผ่อนคลายมาตราการล็อคดาวน์ จำนวนผู้มาเยี่ยมเยือนคนไทยในเดือนกรกฏาคม 2563 มีการเพิ่มขึ้นมาบางส่วน จากช่วงมาตรการล็อคดาวน์ แต่ยังต่ำกว่าระดับในปีก่อนถึง -27.1% แม้ว่าจะมีวันหยุดยาวก็ตาม

  3. การฟื้นตัวด้วยนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ใช้จ่ายต่อคนน้อยกว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่มากถือเป็นอีกความท้าทายสำคัญ จากข้อมูลปี 61 รายจ่ายนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อคนต่อวันสูงกว่านักท่องเที่ยวไทยถึง 2.1 เท่า โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่พัก ขณะที่นักท่องเที่ยวไทยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 2,866 บาทต่อคนต่อวัน เมื่อเปรียบเทียบกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะใช้จ่ายอยู่ที่ 6,039 บาทต่อคนต่อวัน

  จังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ จำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าจังหวัดที่มีระยะทางไกลจากกรุงเทพ

  การเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวคนไทยยังไม่ทั่วถึงมากนักหลังมาตราการล็อคดาวน์ จังหวัดที่มีระยะทางใกล้กรุงเทพฯ จะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนสูงกว่า ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ และเลือกที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากมีความกังวลถึงความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ จังหวัดที่มีระยะทางในการเดินทางไม่เกิน 4 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่าจังหวัดอื่นๆ จากการพิจารณาในช่วงวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบระหว่างเมืองท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ได้แก่หัวหิน และเมืองที่ไกลกรุงเทพอย่าง ภูเก็ต บ่งชี้ว่าการเดินทางในหัวหินนั้นสูงกว่า ขณะที่การเดินทางในภูเก็ตนั้นอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างมาก อาจเป็นเพราะการหายไปของนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทยไม่ค่อยไปท่องเที่ยว

  มาตราการกระตุ้นการท่องเที่ยวและแผนการตลาด เป็นกุญแจสำคัญในการประคับประคองภาคการท่องเที่ยว

  หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อภาคการท่องเที่ยวในระยะข้างหน้า เพราะคนไทยมีแนวโน้มอ่อนไหวต่อความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งประชาชนมีความกังวลในด้านสุขภาพ การเดินทางไปท่องเที่ยวในบางพื้นที่จึงลดลง ทำให้ภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบไปด้วย EIC มองว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน มาตราการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และแผนการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยของผู้ประกอบการ จะเป็นกุญแกสำคัญในการประคับประคองภาคการท่องเที่ยวในช่วงที่ยังต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก