Tuesday, July 16, 2024
More

  มาตรการเยียวยาสู้โควิด-19 ระลอกใหม่ เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ลดค่าน้ำ-ไฟฯลฯ

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยา และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ มีรายละเอียดดังนี้

  มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงาน

  1.มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงาน

  ลดนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
  – ลูกจ้างเหลือ 3%
  – นายจ้างเหลือ 3%
  – ตั้งแต่ มกราคม-มีนาคม 2564


  เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน
  – หากว่างงานจากการถูกเลิกจ้าง แรงงานจะได้รับเงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 200 วัน จากเดิมที่ได้รับเงินชดเชย 50% ปีละไม่เกิน 180 วัน

  – หากว่างงานจากการลาออก จะได้รับเงินชดเชย ไม่เกิน 45% ของค่าจ้าง ปีละไม่เกิน 90 วัน จากเดิม 30% ไม่เกิน 90 วัน

  ทั้งนี้ หากว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ตามประกาศจากทางราชการ ให้ปิดพื้นที่ หรือหยุดการปฏิบัติงาน จะได้รับเงินชดเชย 50% ของค่าจ้างไม่เกิน 90 วัน

  แต่หากเป็นการหยุดกิจการบางส่วน หรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 75% ของค่าจ้าง ก่อนหยุดการจ้างเป็นการชั่วคราว

  มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าน้ำประปา

  2.มาตรการลดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน และค่าน้ำประปา

  คงราคาขายก๊าซ LPG หน้าโรงกลั่น
  – ให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 318 บาท/ถัง 15 ก.ก. มีผลถึง 31 มี.ค. 64

  ลดค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)
  – ส่งให้ค่าไฟฟ้า ลดลง 2.89 สตางค์/หน่วย มีผลถึง 30 เม.ย. 64

  ขยายเวลา ยกเว้นการเก็บอัตราค่าไฟฟ้าต่ำสุด (มินิมัม ชาร์จ)
  – แก่กิจการขนาดกลาง ใหญ่ และเฉพาะอย่าง ถึง 31 มี.ค. 64

  บรรเทาค่าไฟฟ้า และประปาให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  – ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน
  – ถ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการ คือ ในวงเงินไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน
  – ส่วนที่เกิน 230 บาท ต้องรับผิดชอบเอง
  – ค่าน้ำประปา ให้ใช้ได้ในวงเงิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

  และยังลดค่าน้ำประปาลง 10% รวม 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 64 ครอบคลุมผู้ใช้น้ำ 6.76 ล้านราย ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก

  ทั้งมีมาตรการช่วยค่าไฟฟ้า 2 เดือน คิดช่วงการจัดเก็บ และคิดราคาค่าไฟ เป็น 3 ช่วง ได้แก่

  ช่วง 1-500 หน่วย คิดราคา 3.24 บาท/หน่วย
  ช่วง 501-1,000 หน่วย คิดราคา 4.22 บาท/หน่วย
  ช่วง 1,001 ขึ้นไป คิดราคา 4.42 บาท/หน่วย
  โดยผู้ที่ใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า 150 หน่วย ได้ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก ทุกราย

  ส่วนผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย จะได้ปรับการคิดราคาเป็น 3 ช่วง ตามข้อมูลข้างต้น ขณะที่กิจการขนาดเล็ก ใช้ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย โดยมาตรการนี้ ครอบคลุมที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก 23.7 ล้านราย

  พิจารณามาตรการ ลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จะขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคม พิจารณามาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพสูงสุด เพื่อรองรับการทำงานที่บ้านได้อย่างเต็มที่

  ผ่อนปรนเงื่อนไขโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

  และพบว่าทางคณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังเห็นชอบให้ผ่อนปรนเงื่อนไข โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โดย ครม. มอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้ผู้ใช้สิทธิโครงการที่จองที่พักไว้แล้ว

  สามารถเลื่อนการใช้สิทธิไปได้ถึง เม.ย. 64 จากเดิมแค่ ก.พ. 64 พร้อมมอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ไปปรับปรุงโครงการเราเที่ยวด้วยกัน หรือขยายเวลาโครงการออกไป เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เมื่อสถานการณ์ เริ่มกลับสู่ภาวะปกติ