Sunday, July 14, 2024
More

  50 เขต กทม. งดบริการงานทะเบียนวันเสาร์ ยกเว้นแจ้งเกิด-ตาย

  50 สำนักงานเขตในกทม. แจ้งงดให้บริการงานด้านทะเบียนวันเสาร์ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย

  16 เมษายน 2564 กรุงเทพมหานคร มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งผู้อำนวยการทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ ให้งดการให้บริการงานด้านทะเบียน ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 


  หลังพบว่าปัจจุบัน จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และกระจายตัวออกไปครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว

  โดยเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

  1.ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต งดให้บริการงานทะเบียนแก่ประชาชนในวันเสาร์ ทุกกรณี ยกเว้นการแจ้งเกิด-ตาย  

  2.งดให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service)  

  3.งดให้บริการรถบริการงานทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service)

  4.พิจารณากำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ในการให้บริการประชาชนให้เหมาะสม เพื่อลดความหนาแน่นของประชาชนที่มารับบริการ โดยให้นำระบบจองคิวออนไลน์ (BMAQ) มาใช้ในการบริหารจัดการผู้มาขอรับบริการ และนำระบบลงทะเบียนออนไลน์ “ไทยชนะ” มาใช้อย่างเคร่งครัด  

  5.ดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

  6.การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ในวันราชการปกติ (จันทร์-ศุกร์) เวลา 16:00-18:00 น. 

  โดยกำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) ไม่เกิน 30 รายต่อวัน เพื่อลดความหนาแน่นของแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการ และดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ตลอดจนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19

  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย