Thursday, June 23, 2022
More

  เที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนภาษีปี 61

  แม้ภาคการท่องเที่ยวไทยจะดูคึกคัก แต่ยังกระจุกตัวอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักชื่อดังเป็นส่วนใหญ่ที่ร้อยละ 50 ทำให้ ททท. ผุดไอเดียเที่ยวเมืองรอง ผลักดันเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เน้นการท่องเที่ยวชุมชน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ซึ่งจะดันรายได้เข้าประเทศมากขึ้น

  อะเมซิ่งเมืองรอง
  จากตัวเลขสถานการณ์ท่องเที่ยวปี 2560 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุว่า ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมในปี 2560 จำนวน 34,331,185 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 8.51 สร้างรายได้กว่า 1,764,957.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.04 ส่วนนักท่องเที่ยวไทยมีจำนวน 152 ล้านคน/ครั้ง (1 คนเที่ยวได้มากกว่า 1 ครั้ง/ปี) เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.39 สร้างรายได้กว่า 9.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.93 (สถิติถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2560)


  โดยคาดการณ์ว่าในปี 2561 รายได้รวมจากการท่องเที่ยวจะสูงถึง 3 ล้านล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.44 และจากนักท่องเที่ยวไทย 1 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.16 แต่ประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงคือ การกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวในเมืองหลัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงเกิดแนวคิดพัฒนาภาคการท่องเที่ยวไทยให้กระจายตัวสู่เมืองรอง และเน้นการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มากขึ้นในปีนี้

  ล่าสุด ททท. จึงได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ภายใต้แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local หรือ เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าสู่เมืองรองและชุมชนไม่น้อยกว่า 10 ล้านคน กระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานรากไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท ปรับสัดส่วนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติในพื้นที่เมืองหลักต่อเมืองรอง จาก 70:30 เป็น 65:35 ในปี 2561 อีกทั้ง คาดว่าจะสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวไปยังเมืองรองและชุมชนได้อย่างคึกคัก กระตุ้นให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพื้นที่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสมดุลในทุกมิติ

  เมืองรองทั่วไทยเที่ยวได้ทั้งปี
  โดยแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว  Amazing Thailand Go Local : เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต แบ่งออกเป็น 7 กิจกรรม ได้แก่
  1. Enjoy Local เที่ยวชุมชนได้ลุ้นได้แต้ม ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Google Local Guide วางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการใช้จ่าย เช่น e-Coupon ส่วนลดสินค้าและบริการตลอดเส้นทางท่องเที่ยว และการสะสมแต้ม TAT Point ผ่านระบบออนไลน์ โดยจะมีการบริหารจัดการ Big Data แบบ Real Time
  2. SET in the Local กระตุ้นการจัดประชุม สัมมนา และกิจกรรม CSR (MICE) ในเมืองรอง โดยเน้นการเดินทางในวันธรรมดา
  3. Local Link รวบรวมและคัดกรองชุมชนทั่วประเทศที่มีศักยภาพ รวมไปถึงจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรอง อาทิ เส้นทาง Green, เส้นทางจักรยาน และการออกแบบเส้นทางตามไลฟ์สไตล์ใหม่ เช่น เส้นทางงานฝีมือ,  เกษตรกรรม, วิถีชีวิต และอาหาร เป็นต้น โดยหวังเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางจังหวัดท่องเที่ยวหลักไปยังจังหวัดท่องเที่ยวรองสัดส่วน 65 : 35
  4. Eat Local ประชาสัมพันธ์อาหารถิ่น (Locallicious) อาหารอร่อย อาหารห้ามพลาด โดยส่งเสริมการนำเที่ยวประเภท Local Food Tours การเยี่ยมชมแหล่งผลิต แหล่งวัตถุดิบด้านอาหารท้องถิ่น
  5. Our Local สร้างสรรค์และสนับสนุนการจัดกิจกรรม   Community Events กระจายทุกพื้นที่ทุกสัปดาห์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเทศกาลงานประเพณีประจำท้องถิ่น
  6. Local Heroes – Towards Global Sustainable Tourism Council และ B2D (Business to Digital) เป็นการสนับสนุนวิทยากร นักวิชาการ ศิลปิน ผู้มีชื่อเสียงผลงานการสร้างสรรค์ออกแบบ และแนะนำแหล่งทุน เพื่อการพัฒนาคน สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนจากองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันในอนาคต (Digital Age) และ
  7. Local Strength พัฒนา Creative Tourism โดยสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (Travel Tech & Start-up Business in services) 


  ทั้งนี้ ททท. อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว พร้อมกับรายชื่อผู้ประกอบการที่พัก โรงแรม และโฮมสเตย์ ที่สามารถนำใบเสร็จมาลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถนำมาแจกแก่ผู้สนใจได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้

  ยิ่งเที่ยว ยิ่งลดหย่อนภาษี
  ขณะเดียวกัน ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง 55 จังหวัด โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใน 2 ส่วน ส่วนแรก นักท่องเที่ยวไทยที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถนำค่าใช้จ่ายที่พักในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม โฮมสเตย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ค่าบริการนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สำหรับการเดินทาง นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 15,000 บาท  ทั้งนี้ไม่รวมค่าอาหาร โดยสามารถนำใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือใบเสร็จรับเงินมาใช้เป็นหลักฐาน 

  ส่วนที่ 2 สำหรับบริษัทห้างร้าน (ส่วนนิติบุคคล) สามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายห้องสัมมนา ห้องพัก ขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนา รวมไปถึงค่าบริการนำเที่ยว โดยผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนา มาใช้หักรายจ่ายได้ 2 เท่า โดยมาตรการนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2561  

  การเชิญชวนให้คนเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองรองครั้งนี้ นอกจากสร้างความคึกคัก และเสริมให้เม็ดเงินสะพัดไปสู่ชุมชนแล้ว รายได้จากการท่องเที่ยวก็จะกลับสู่ชาติทั้งทางตรงทางอ้อม นับเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ในทางกลับกันนักท่องเที่ยวยังจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมกับเติมเต็มความสุขทั้งกับคนเที่ยวและคนในท้องถิ่น คืนรอยยิ้มให้กลับมาอีกครั้ง 


  นายวีระศักดิ์ โค้วสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
  “หลังจากนี้จะค่อยๆ ขับเคลื่อนนโยบายเที่ยวเมืองรอง ซึ่งจะทำให้มีนักลงทุน ทั้งภาคเอกชนและชุมชน กล้าที่จะลงทุนในการสร้างที่พัก โฮมสเตย์ตามเมืองรองต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ เราไม่ได้ทำอะไรแบบฉาบฉวย แต่ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไป สิ่งสุดท้ายจะเป็นกระบวนการที่ทำให้การท่องเทียวเป็นเครื่องมือใหม่”

  คุณพทิษฏยา จันทน์เทศ นักจัดรายการวิทยุ
  “จังหวัดหลักมีความสะดวกสบายตอบโจทย์เราทุกอย่าง ทุกเว็บไซต์มีการรีวิวเอาไว้แล้ว แต่เสน่ห์ของการเที่ยวเมืองรองคือ ไม่ต้องไปเบียดเสียดผู้คน มีมุมถ่ายรูปใหม่ๆ ไม่ซ้ำใครแน่นอน เราเปลี่ยนไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่ปิงหรืออำเภอลี้ ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่คนไม่เคยเห็น เมืองรองไม่มีรีวิวว่าร้านนี้เด็ด ต้องค้นหาด้วยตัวเอง การไปเที่ยวในที่คนยังไม่เที่ยว แน่นอนว่ามีแต่คนท้องถิ่นที่อยู่กับเรา แล้วถ้าเราแชร์ลงโซเชียลมีเดียก็เป็นการโปรโมตเมืองรองอีกทางหนึ่งด้วย”

  [English]
  Thailand to Promote Secondary Tourist Cities to Help Support Economic Growth

  While the tourism industry remains a major contributor to Thailand’s economic growth, the Tourism Authority of Thailand realized that travelers have been visiting only famous and popular cities.  As a result, a new initiative to promote “secondary” tourist cities has been rolled out in hopes of helping boost tourism revenue while attracting more overseas holiday-makers to the country.

  According to the Ministry of Tourism and Sports, Thailand has welcomed 34,331,185 foreign visitors in 2017, up 8.51% from a year earlier, while recording tourism revenue of 1.76 trillion baht or an 11.04% on-year rise.  At the same time, tourism revenue from local travelers totaled over 930 billion baht (as of December 23, 2017), or a 5.93% on-year increase.

  For 2018, it is projected that the total tourism revenue will surge to three trillion baht, with two trillion baht from overseas visitors and the remaining one trillion baht from domestic holiday-makers.

  To help achieve this goal, the TAT has introduced a new campaign to promote tourism in 55 secondary tourist cities, which has been called “Amazing Thailand Go Local” and set to bring in at least 10 million tourists and inject no less than 10 billion baht into related towns and communities.

  In a nutshell, the new campaign comprises seven elements, including “Enjoy Local”, “SET in the Local”, “Local Link”, “Eat Local”, “Our Local”, “Local Heroes” and “Local Strength” and the TAT has been preparing a new travel guide with all details of businesses, where local travelers can ask for tax receipts for their personal income tax deductions.