Sunday, June 11, 2023
More
  spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

  ราชกิจจาฯ ประกาศให้ 6 ตำบลใน อ.พระประแดง เป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

  ประกาศกฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ ต.บลบางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 เนื่องจากมีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลาย หรืออาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติควรแก่การอนุรักษ์

  โดยกำหนดให้ ทั้ง 6 ตำบล ภายในแนวเขตตามแผนที่ของกฎกระทรวง เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม มีมาตรการคุ้มครองตามหลักเกณฑ์ ที่ห้ามไม่ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารใดๆ ให้เป็นโรงงานทุกประเภท โรงแรม อาคารชุด ท่าเทียบเรือสำราญและกีฬา อาคารทุกประเภทในที่ดินของรัฐที่ได้จัดซื้อตามโครงการสวนกลางมหานคร เว้นแต่ อาคารที่ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือการปรับปรุงหรือก่อสร้างทดแทนอาคารหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เดิม


  รวมทั้งยังกำหนดว่าห้ามการจัดสรรที่เดินเพื่อการอยู่อาศัย เพื่อประกอบพาณิชยกรรม การทำสนามกอล์ฟ การถมปรับพื้นที่ หรือปิดกั้นคูคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ การปล่อยทิ้งมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ การทำผนังคอนกรีตริมฝั่งคู คลอง การเว้นแต่กรณีการซ่อมแซมผนังคอนกรีตเดิมที่มีอยู่แล้ว

  สำหรับพื้นที่ใดที่ยังไม่ดำเนินการ ให้อนุรักษ์ไว้โดยใช้วัสดุธรรมชาติ และให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งคลอง หรือแหล่งน้ำสาธารณะ และริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตามที่กฎหมายกำหนด

  นอกจากนี้ยังกำหนดให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ ทำหน้าที่ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประสาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามกฎกระทรวงนี้ รวมทั้งจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  และเพื่อประโยชน์ในการสงวน รักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู บูรณะ และการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทั้ง 6 ตำบล ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ จัดทำแผนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้การก่อสร้างอาคารหรือการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยังคงรักษาระบบนิเวศ คู คลอง

  ทั้งนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาได้ระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพื้นที่ ต.บางกะเจ้า ต.บางกอบัว ต.บางน้ำผึ้ง ต.บางยอ ต.บางกระสอบ และต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลาย หรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย และเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติอันควรแก่การอนุรักษ์

  ประกอบกับปัจจุบันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม สมควรกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงไป