Thursday, June 23, 2022
More

  เผยรายชื่อ 46 หน่วยงานที่รัฐจัดงบฯ หนุนพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ

  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง กำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร 46 หน่วยงาน เพื่อพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ โดยครอบคลุม 27 มหาวิทยาลัย และสถานศึกษา

  โดยเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุเนื้อหาว่า อาศัยอำนาจของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรม ตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงออกประกาศ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ เป็นหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของฝ่ายบริหาร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนานวัตกรรมตามความต้องการของภาครัฐ พ.ศ. 2562
  1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2. กองทุนสนับสนุนการวิจัย
  3. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
  4. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
  5. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  6. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  7. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  8. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  9. คุรุสภา
  10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  11. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
  12. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  13. สถาบันอนุญาโตตุลาการ
  14. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
  15. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
  16. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  17. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  18. สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
  19. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
  20. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  21. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  22. มหามกุฏราชวิทยาลัย
  23. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  24. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  25. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  26. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  27. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  28. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  30. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  31. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  32. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
  33. มหาวิทยาลัยบูรพา
  34. มหาวิทยาลัยพะเยา
  35. มหาวิทยาลัยมหิดล
  36. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  37. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  38. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  40. มหาวิทยาลัยศิลปากร
  41. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  42. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  43. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  44. สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
  45. สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
  46. สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


  ทั้งนี้ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (5 เมษายน 2562 )เป็นต้นไป