Saturday, July 20, 2024
More

  กรมขนส่งฯ เผยครึ่งปี 62 คนไทยออกรถป้ายแดง กว่า 1.6 ล้านคัน ส่งให้มีรถจดทะเบียนกว่า 40 ล้านคัน

  นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า สถิติรถจดทะเบียนใหม่ทั่วประเทศเฉพาะช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 คือตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาดำเนินการจดทะเบียน รวมทั้งสิ้น 1,615,524 คัน ใกล้เคียงกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561

  แบ่งเป็นการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ดังนี้
  -รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 405,203 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8%
  -รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 149,985 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6%
  -รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มีสถิติการจดทะเบียน จำนวน 8,573 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1 %
  -รถจักรยานยนต์ มีสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในครึ่งปีแรกของปี 2562 จำนวน 971,761 คัน แต่มีสัดส่วนลดลง 4% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน


  ในส่วนของการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ประกอบด้วย
  -รถโดยสารมียอดจดทะเบียน จำนวน 5,798 คัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 6%
  -รถบรรทุกมียอดจดทะเบียน จำนวน 33,885 คัน ลดลงจากปีก่อน 3%

  ทั้งนี้ จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงช่วง 6 เดือนแรก ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 40,190,328 คัน โดยรถจักรยานยนต์มีจำนวนสูงสุด 21,051,977คัน รองลงมาคือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จำนวน 6,707,781 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 422,741 คัน ส่วนรถโดยสารมีจำนวน 163,983 คัน และรถบรรทุกจำนวน 1,135,534 คัน

  นางจันทิรา กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวกใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยเตรียมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หรือหนังสือรับรองการเช่าซื้อ เป็นต้น หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 แบบคำขอจดทะเบียนรถ กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ และนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ

  ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจึงขอความร่วมมือผู้จำหน่ายรถอำนวยความสะดวก ในการเตรียมเอกสารดำเนินการจดทะเบียนรถ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ซื้อรถเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้ป้ายแดงได้เป็นการชั่วคราวไม่เกิน 30 วัน นับจากวันรับรถ ระหว่างรอการจดทะเบียนรถเท่านั้น โดยต้องใช้ควบคู่กับสมุดคู่มือประจำรถที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก และผู้จำหน่ายรถต้องระบุวันที่ผู้ซื้อรับรถให้ชัดเจนเพื่อเป็นหลักฐานตรวจสอบการใช้ป้ายแดง

  หากพบผู้ฝ่าฝืนใช้รถป้ายแดงเกินระยะเวลาที่กำหนด มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 6 ฐานใช้รถที่ยังไม่จดทะเบียน มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดงซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัยในการใช้งานต่อไป