Thursday, June 23, 2022
More

  กทม. เร่งยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอยทั่วกรุง เหตุก่อปัญหาการจราจร

  กทม. เผย ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผัน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการเมือง ปัญหาการจราจร จึงต้องยกเลิกจุดผ่อนผันการค้าแผงลอยทุกจุด เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจร และ กทม.ได้กวดขันการตั้งวางขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจร ทั้งทางเดินรถ และทางเดินเท้า

  ตามที่ นายเรวัตร ชอบธรรม ประธานเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ขอให้ กทม. ทบทวนการยกเลิกการค้าหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพฯ นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. เปิดเผยว่า เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่แผงลอยได้ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการเมือง ปัญหาการจราจร กองบัญชาการตำรวจนครบาล จึงได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการให้ความเห็นชอบจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่แผงลอย ที่ กทม. เสนอทุกจุด เพื่อให้เจ้าพนักงานจราจร และ กทม.ได้กวดขันการตั้งวางขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางการจราจรทั้งทางเดินรถ และทางเดินเท้า  ดังนั้น กทม. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย เพื่อยกเลิกผู้ค้าหาบเร่แผงลอยทุกประเภทให้ครอบคลุมทั้ง 50 สำนักงานเขต ขณะเดียวกันได้วางแนวทางดำเนินการยกเลิกจุดผ่อนผันหาบเร่แผงลอย ประกอบด้วย
  1. จุดจำเป็นเร่งด่วนที่ประชาชนร้องเรียน มีปัญหาการจราจร และปัญหาด้านความมั่นคงความสงบเรียบร้อย
  2. จุดที่อยู่บนถนนที่ส่งผลกระทบต่อการจราจรในถนนสายสำคัญ อาทิ รอบพระบรมมหาราชวัง สยามสแควร์ ถนนราชดำริ ถนนเพลินจิต ประตูน้ำ ถนนเพชรบุรี ถนนราชปรารภ ถนนพหลโยธิน ถนนสุขุมวิท ถนนรามคำแหง ถนนเพชรเกษม เป็นต้น
  3. จุดผ่อนผันที่อยู่ในบริเวณหรือใกล้เคียงสถานที่สำคัญ เช่น สถานที่ราชการ โบราณสถาน โรงเรียน โรงพยาบาล
  4. จุดผ่อนผันที่ผู้ค้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผัน

  ซึ่งการยกเลิกจุดผ่อนผันทุกจุด กทม. ได้จัดหาสถานที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงพื้นที่ของทางราชการ และเอกชนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ค้าขายเดิมเป็นหลัก กรณีเป็นพื้นที่เอกชน กทม. ได้เจรจากับเจ้าของตลาดขอความร่วมมือไม่เก็บค่าเช่าในระยะเริ่มต้น 3 – 6 เดือน ซึ่งขณะนี้มีตลาดรองรับผู้ค้าทั้งหมด 112 แห่ง มีแผงค้ารองรับได้จำนวนไม่น้อยกว่า 12,809 แผงค้า

  ทั้งนี้ ปัจจุบัน กทม. ได้ประกาศยกเลิกจุดผ่อนผันแล้ว จำนวน 508 จุด ผู้ค้าจำนวน 12,150 ราย และยังเหลือจุดผ่อนผันที่ยังไม่ได้ยกเลิกในพื้นที่ 19 สำนักงานเขต จำนวน 175 จุด ผู้ค้าจำนวน 8,021 ราย สำหรับในจุดผ่อนผันที่ยังไม่ยกเลิก กทม. ได้ดำเนินการจัดระเบียบผู้ค้าให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการค้าขายในพื้นที่ผ่อนผันอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ตั้งวางแผงค้า และอุปกรณ์การค้ากีดขวางทางสัญจรของประชาชน รวมทั้งควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค


  นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ยังเปิดเผยว่า กทม. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย นายกสมาคมสร้างสรรค์ไทย เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  1. กำหนดนโยบาย แนวทาง วิธีการ และมาตรการในการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม.
  2. ระดมการมีส่วนร่วมของประชาคมกลุ่มต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเมืองน่าอยู่
  3. ประสานงานและให้ความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม.
  4. พิจารณาให้คำแนะนำ ปรับปรุงนโยบาย แนวทาง วิธีการดำเนินงานด้านการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ กทม. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
  5. ดำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ กทม.

  อีกทั้งยังมีคำสั่ง กทม. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต มีผู้อำนวยการเขตเป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภา กทม. ประจำเขต ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต ผู้แทนผู้ค้าในจุดผ่อนผันหรือจุดเสนอผ่อนผัน ผู้แทนเจ้าของอาคารที่อยู่ในจุดผ่อนผันหรือจุดเสนอผ่อนผัน ผู้แทนประชาคมในพื้นที่ ผู้แทนสื่อมวลชน หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล เป็นกรรมการ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการพิจารณาจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย

  ซึ่งจะเห็นได้ว่าคณะกรรมการฯ ทั้งในระดับ กทม. และระดับเขต มีผู้เกี่ยวข้องในการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่มีความเหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ ดังนั้นการให้ทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในพื้นที่เขตใดก็ยังสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย ระดับเขตของแต่ละสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้