Thursday, June 23, 2022
More

  ผลสำรวจเผย คนไทยส่วนใหญ่ “ไม่ลงทะเบียน” โครงการชิมช้อปใช้

  นิด้าโพล เปิดเผยว่าจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,261 ตัวอย่าง เกี่ยวกับโครงการ “ชิมช้อปใช้” สนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2562 พบว่า เมื่อสอบถามประชาชนถึงการลงทะเบียนโครงการ “ชิมช้อปใช้” ความคิดเห็นของประชาชนเป็นดังนี้
  – ร้อยละ 58.37 ระบุว่า จะไม่ลงทะเบียน เพราะ ระบบ และขั้นตอนการลงทะเบียนที่ยุ่งยากซับซ้อน ลงยังไงก็ไม่สำเร็จ โทรศัพท์ที่ใช้ไม่รองรับแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่มีเวลา/ไม่สะดวกที่จะลงทะเบียน ยังไม่ทราบรายละเอียดของโครงการ และไม่สนใจ/ไม่เห็นด้วย กับโครงการนี้เลย
  – ร้อยละ 25.61 ระบุว่า ได้ลงทะเบียนแล้ว
  – ร้อยละ 16.02 ระบุว่า กำลังจะลงทะเบียน

  สำหรับแผนการใช้จ่ายโครงการ “ชิมช้อปใช้” ของผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้ว และกำลังจะลงทะเบียน พบว่า
  – ร้อยละ 41.52 ระบุว่า ได้ใช้/มีแผนจะใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้า/ซุปเปอร์สโตร์
  – ร้อยละ 34.10 ระบุว่า ร้านค้าทั่วไปที่เข้าโครงการ
  – ร้อยละ 16.57 ระบุว่า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
  – ร้อยละ 15.24 ระบุว่า ร้านธงฟ้าประชารัฐ
  – ร้อยละ 3.62 ระบุว่า ร้านในกลุ่ม OTOP
  – ร้อยละ 2.29 ระบุว่า โรงแรมโฮมสเตย์
  – ร้อยละ 2.10 ระบุว่า ร้านวิสาหกิจชุมชน
  – ร้อยละ 9.52 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ


  ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการ “ชิมช้อปใช้” เป็นดังนี้
  – ร้อยละ 27.36 ระบุว่า เปลืองงบประมาณ ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง
  – ร้อยละ 27.28 ระบุว่า เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดี
  – ร้อยละ 25.54 ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายยุ่งยากซับซ้อนเกินไป
  – ร้อยละ 19.59 ระบุว่า ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการนี้
  – ร้อยละ 13.80 ระบุว่า พ่อค้า นายทุนได้ประโยชน์ จากโครงการนี้
  – ร้อยละ 13.72 ระบุว่า เป็นมาตรการเลือกปฏิบัติเฉพาะกลุ่ม
  – ร้อยละ 8.96 ระบุว่า เป็นโครงการทำให้คนได้ออกไปเที่ยว ชิมช้อปใช้ กับครอบครัว
  – ร้อยละ 8.09 ระบุว่า เป็นโครงการประชานิยม หาเสียงกับชนชั้นกลาง
  – ร้อยละ 3.17 ระบุว่า ระบบของร้านค้า/ห้าง ยังไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาการใช้เงินจากโครงการ
  – ร้อยละ 2.78 ระบุว่า สร้างความเท่าเทียมกัน เมื่อคนจนได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนชั้นกลางก็ได้ “ชิมช้อปใช้”
  – ร้อยละ 2.54 ระบุว่า ระบบของธนาคารกรุงไทยยังไม่มีประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาการใช้เงินจากโครงการ
  – ร้อยละ 1.35 ระบุว่า ระบบและกติกาการใช้จ่ายทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
  – ร้อยละ 6.26 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อภาพรวมโครงการ “ชิมช้อปใช้” พบว่า
  – ร้อยละ 28.95 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
  – ร้อยละ 25.62 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
  – ร้อยละ 22.60 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
  – ร้อยละ 21.09 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
  – ร้อยละ 1.74 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

  ท้ายที่สุด เมื่อสอบถามว่าประชาชนคิดว่ารัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรต่อไปกับ โครงการ “ชิมช้อปใช้”
  – ร้อยละ 42.19 ระบุว่า ปรับปรุงโครงการให้ดีขึ้น เช่น ปรับปรุงระบบและขั้นตอนการลงทะเบียนให้ง่ายขึ้น ผู้สูงอายุก็สามารถทำเองได้ด้วยตนเอง หรือมีการลงทะเบียน ที่ธนาคารกรุงไทย มีช่วงเวลาในการลงทะเบียนที่ชัดเจน ให้สิทธิกับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ใช้สิทธิได้ทุกที่ ทุกจังหวัด และอยากให้เพิ่มวงเงิน เพิ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ขณะที่บางส่วนระบุว่า ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการควรเป็นร้านวิสาหกิจชุมชน ร้านในกลุ่มสินค้า OTOP ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
  – ร้อยละ 34.10 ระบุว่า ยกเลิกโครงการ
  – ร้อยละ 19.74 ระบุว่า ดำเนินโครงการต่อไป
  – ร้อยละ 3.97 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ