Sunday, April 18, 2021
More

  เทียบประสิทธิภาพ 3 เครือข่ายโทรศัพท์ของไทย ทั้ง AIS TrueMove H และ DTAC

  Opensignal บริษัทวิเคราะห์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ทั่วโลก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวัดปริมาณประสบการณ์บนเครือข่ายมือถือจากผู้ใช้งานจริงทั่วโลก เผยรายงานเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการเครือข่ายมือถือในประเทศไทย เดือนพฤศจิกายน 2562

  โดยรายงานได้วิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระดับประเทศ ทั้งหมด 3 ค่าย ได้แก่ AIS, TrueMove H และ DTAC บนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมด 2,075,197 เครื่อง ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2562


  ซึ่งการวิเคราะห์ ได้มีการพิจารณาการใช้งานใน 6 ด้าน ประกอบด้วย การเข้าถึง 4G, ประสบการณ์วีดีโอ, ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง, ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด, ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด, ประสบการณ์ด้านความหน่วง และการวิเคราะห์ระดับภูมิภาค พบว่า TrueMove H ได้เป็นผู้ชนะมากที่สุดถึง 3 ด้าน ตามมาด้วย AIS ชนะ 2 ด้าน ส่วน DTAC มีคะแนนที่เสมอกับ TrueMove H 1 ด้าน


  หากพิจารณาประสบการณ์ใช้งานในแต่ละด้าน เป็นดังนี้
  การเข้าถึง 4G
  คะแนนความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G พบว่าเครือข่ายในประเทศไทยยังคงมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทั้ง 3 เครือข่ายมีคะแนนเพิ่มจากรายงานครั้งก่อนเกือบ 3% ซึ่ง AIS ได้เป็นผู้ชนะในด้านนี้ และได้เป็นผู้ให้บริการรายแรกของไทยที่ได้คะแนนการเข้าถึงเครือข่าย 4G มากกว่า 90% ขณะที่ TrueMove H ได้คะแนน 89.9% และ DTAC ได้รับไป 89.6%

  ซึ่งการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านนี้ คาดว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 3 รายของประเทศไทยจะได้คะแนนถึง 90% ในรายงานฉบับต่อไป ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอย่างมาก เนื่องจากมีเพียง 15 ประเทศที่พบคะแนนความพร้อมการใช้งานของเครือข่าย 4G โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดเครือข่าย 4G ที่มีการพัฒนาสูงกว่า อาทิ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ เป็นต้น


  ประสบการณ์วีดีโอ
  ในด้านประสบการณ์วิดีโอ พบว่าผู้ใช้บริการทั้ง 3 เครือข่ายมีประสบการณ์ในด้านนี้ดีขึ้น โดย TrueMove H มีคะแนนมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือ DTAC และ AIS ตามลำดับ


  ประสบการณ์ใช้งานแอปพลิเคชันโทรด้วยเสียง
  เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนของรายงานนี้ โดยเป็นการวัดผลคุณภาพประสบการณ์ของบริการเสียงแบบ over-the-top (OTT) กล่าวคือแอปฯ ด้านเสียงในมือถือ เช่น WhatsApp, Skype และ Facebook Messenger โดยใช้แบบจำลองจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union) ที่วัดคุณภาพการโทรด้วยเสียงโดยรวมในเชิงปริมาณ ด้วยชุดพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่ปรับเทียบแล้ว

  พบว่า ทั้ง DTAC และ AIS ได้รับการจัดอันดับประสบการณ์แอปฯ ด้านเสียงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ (ช่วง 74-80 คะแนน จาก 100 คะแนน) ซึ่งหมายความว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจ และสามารถโทรออก-รับสายได้โดยไม่ต้องโทรซ้ำ แต่อาจมีความบกพร่องด้านคุณภาพที่รับรู้ได้อยู่บ้าง เช่น เสียงคลิกสั้นๆ หรือเสียงเพี้ยน เป็นต้น

  สิ่งที่น่าสนใจคือ คะแนนด้านประสบการณ์ใช้งานแอปฯ เสียง ที่ใช้ 3G นั้นใกล้เคียงกับเครือข่าย 4G ในประเทศไทย โดยมีคะแนนต่ำกว่า 4G ไม่ถึง 10 คะแนน


  ประสบการณ์ความเร็วในการดาวน์โหลด
  ประสบการณ์ของผู้ใช้ในด้านความเร็ว ในรายงานทั่วโลกฉบับล่าสุด พบว่าประเทศไทยอยู่ในลำดับท้ายๆ ของตารางทั้งประสบการณ์ด้านความเร็วการดาวน์โหลด และการอัปโหลด แต่มีข่าวดีคือคะแนนเหล่านี้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในรายงานฉบับนี้ ซึ่งผู้ใช้เครือข่าย DTAC และ TrueMove H พบว่าคะแนนความเร็วในการดาวน์โหลดของพวกเขาเพิ่มขึ้นประมาณ 1 Mbps – แต่การปรับปรุงของ TrueMove H ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ก็เพียงพอที่จะทำให้ขึ้นมาตีเสมอกับ DTAC

  ขณะที่ผู้ใช้เครือข่าย AIS คือผู้ที่เห็นการปรับปรุงแบบก้าวกระโดดมากที่สุด เนื่องจากคะแนนของพวกเขาเพิ่มขึ้นมากกว่า 2 Mbps แต่ผู้ให้บริการรายนี้ยังคงอยู่ในอันดับ 3 แต่ก็มีระยะห่างการตามติดคู่แข่งลดเหลือเพียง 2 Mbps


  ประสบการณ์ความเร็วในการอัปโหลด
  TrueMove H ยังคงเป็นผู้นำด้านประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลด โดยที่ผู้ใช้จะเห็นคะแนนของผู้ให้บริการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และยังคงนำหน้าคู่แข่งอยู่ 2 Mbps อย่างไรก็ตาม การพัฒนาอย่างรวดเร็วที่น่าประทับใจเกือบ 1.6 Mbps ของ AIS ทำให้เข้าใกล้อันดับ 1 มาติดๆ

  ขณะที่ DTAC มีภาพรวมในส่วนนี้แย่ลง ในการวัดประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลดเฉพาะ 4G เนื่องจากได้คะแนนลดลงเล็กน้อย เช่นเดียวกับ TrueMove H ความเร็วที่ลดลงนี้อาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ใช้สามารถใช้เวลาในเครือข่ายเหล่านี้ได้มากขึ้น จึงอาจทำให้มีความแออัดเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน AIS เป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวที่มีความเร็วในการอัปโหลด 4G เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญถึง 1.6 Mbps ซึ่งทำให้ DTAC ตกไปอยู่ในอันดับที่ 3


  ประสบการณ์ด้านความหน่วง 
  พบว่า ประเทศไทยมีอนาคตที่สดใสจากผลการวิเคราะห์ด้านความหน่วงของสัญญาณ โดยผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 3 รายมีคะแนนประสบการณ์ความหน่วงของสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างน้อย 4.5 มิลลิวินาที หรือราว 11% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดย TrueMove H ได้เป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนนความหน่วงสัญญาณเร็วกว่าระดับ 40ms ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับตลาดเครือข่ายมือถือที่มีการพัฒนาสูงกว่าจำนวนมากทั้งในยุโรปและเอเชีย ในขณะที่ DTAC และ AIS ทำคะแนนความเร็วได้ต่ำกว่า 45ms ทั้งคู่


  นอกจากนี้ รายงานยังเปิดเผยผลวิเคราะห์ระดับจังหวัดของไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ฉะเฉิงเทรา ชลบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสระบุรี พบว่า ยังคงเห็นได้ถึงความพร้อมใช้งานของเครือข่าย 4G ที่น่าประทับใจอย่างต่อเนื่อง

  โดยผู้ใช้ใน 7 จังหวัดสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่าย 4G ของผู้ให้บริการเครือข่ายทั้ง 3 รายในสัดส่วนเวลาถึงร้อยละ 90 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร โดยเฉพาะ AIS ที่มอบประสบการณ์ความพร้อมให้บริการของเครือข่าย 4G มากกว่าร้อยละ 95 ของเวลาใช้งาน ได้ถึง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร

  ทั้งยังพบว่า AIS ครองความเป็นผู้นำใน 12 จังหวัดที่ได้ทำการวิเคราะห์ความพร้อมให้บริการของเครือข่าย 4G โดยเป็นอันดับ 1 ใน 8 จังหวัด และเสมอ 4 จังหวัด แต่ผลที่ออกมาก็ใกล้เคียงกันอย่างมากในการวัดประสบการณ์ด้านความเร็วการดาวน์โหลด ซึ่งพบว่าผลคะแนนเสมอกันใน 9 จังหวัด โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ที่ AIS ได้เป็นอันดับ 1 แต่กรุงเทพฯ ก็เป็นที่เดียวที่ผู้ใช้บริการเครือข่ายทั้ง 3 รายได้รับคะแนนสูงกว่า 10 Mbps

  ขณะที่ TrueMove H ได้รับอันดับ 1 ในด้านประสบการณ์ความเร็วการอัปโหลด ขณะเดียวกันผู้ให้บริการรายนี้สมควรได้รับการกล่าวขวัญเป็นพิเศษใน 3 จังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งทำคะแนนประสบการณ์ความหน่วงสัญญาณได้ต่ำกว่า 30ms