Monday, June 24, 2024
More

  สถิติโรงงานยกเลิกกิจการทั่วไทย 10 เดือนแรกของปี 62 มีทั้งสิ้น 1,989 แห่ง กระทบแรงงาน 49,157 คน

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยสถิติการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงาน และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2562 (เดือนมกราคม – ตุลาคม 2562) พบว่ามีโรงงานที่แจ้งยกเลิกประกอบกิจการ และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน รวมทั้งสิ้น 1,989 แห่ง โดยมีจำนวนแรงงาน 49,157 คน ดังนี้
  เดือนมกราคม 2562 มี 133 แห่ง จำนวนแรงงาน 3,428 คน
  เดือนกุมภาพันธ์ 2562 มี 191 แห่ง จำนวนแรงงาน 6,367 คน
  เดือนมีนาคม 2562 มี 159 แห่ง จำนวนแรงงาน 4,797 คน
  เดือนเมษายน 2562 มี 214 แห่ง จำนวนแรงงาน 5,097 คน
  เดือนพฤษภาคม 2562 มี 144 แห่ง จำนวนแรงงาน 3,630 คน
  เดือนมิถุนายน 2562 มี 463 แห่ง จำนวนแรงงาน 12,526 คน
  เดือนกรกฎาคม 2562 มี 440 แห่ง จำนวนแรงงาน 7,397 คน
  เดือนสิงหาคม 2562 มี 66 แห่ง จำนวนแรงงาน 1,281 คน
  เดือนกันยายน 2562 มี 94 แห่ง จำนวนแรงงาน 2,530 คน
  เดือนตุลาคม 2562 มี 85 แห่ง จำนวน 2,104 คน

  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 ที่มีการแจ้งจำหน่ายทะเบียนโรงงาน ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2561ทั้งสิ้น 1,290 แห่ง ประกอบด้วยแรงงาน 33,507 คน พบว่า 10 เดือนแรกของปี 2562 มีโรงงานแจ้งยกเลิกกิจการ และจำหน่ายทะเบียนโรงงานเพิ่มขึ้น ถึง 54% หรือเพิ่มขึ้น 699 แห่ง ซึ่งกระทบต่อแรงงานเพิ่มขึ้น 15,650 คน


  ขณะที่สถิติการแจ้งยกเลิกประกอบกิจการโรงงาน และจำหน่ายทะเบียนโรงงาน ทั้งปี 2561 มีทั้งหมด 1,603 แห่ง ซึ่งมีแรงงาน 40,305 คน

  นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่เปิดเผยว่า การทำงานของประชากรในเดือนตุลาคม 2562 มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 37.44 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.00 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.55 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 8.65 หมื่นคน ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำลดลง 6 แสนคน (จาก 37.60 ล้านคน เป็น 37.00 ล้านคน) ผู้ว่างงานลดลง 2.9 หมื่นลง (จาก 3.84 แสนคน เป็น 3.55 แสนคน)