Saturday, July 20, 2024
More

  รายได้ท่องเที่ยวไทย สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก

  จากการที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.08 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของโลก และเป็นการเติบโตในเชิงคุณภาพ ดูได้จากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว

  โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยปี 2561 เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากที่กระทรวงฯ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ตามพันธกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัด ตามนโยบายที่มอบไว้ ประกอบด้วย


  1. ให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
  2. การท่องเที่ยวต้องสะดวก สะอาด ปลอดภัย ได้เอกลักษณ์ และยั่งยืน
  3. จัดตั้งคลินิกด้านการท่องเที่ยว
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

  ขณะที่ด้านการตลาดเน้นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง และการตลาดเฉพาะกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง

  ซึ่งแผนการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด และปัจจุบันประเทศไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวรวม 3.08 ล้านล้านบาท สูงเป็นอันดับที่ 4 ของโลก แม้ว่าจะมีปัจจัยท้าทายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยยังเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นการเติบโตในเชิงคุณภาพ ดูจากอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ ที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว

  นอกจากนี้การท่องเที่ยวยังกระจายไปยังเมืองรองต่างๆ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ตั้งแต่การลดหย่อนภาษีให้แก่นักท่องเที่ยว การยกเว้นภาษีกรณีจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดเมืองรอง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองรองต่างๆ มีผลทำให้นักท่องเที่ยวขยายตัวจากปี 2554 ที่มีจำนวน 50 ล้านคน เป็น 90 ล้านคนในปี 2561

  ทั้งนี้จากสถิติการขยายตัวทั้งด้านจำนวนนักท่องเที่ยว และรายได้ จะเห็นว่า บุรีรัมย์ มีความโดดเด่นทั้ง 2 ด้าน ซึ่งการขยายตัวนี้ น่าจะเป็นผลมาจากการจัดแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก ซึ่งนับเป็นกิจกรรม Sports Tourism ที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีประชาชน และนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมการแข่งขันมากกว่า 205,000 คน ก่อให้เกิดรายได้ในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 3,100 ล้านบาท

  อย่างไรก็ตามแนวโน้มการท่องเที่ยวในปี 2562 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวน 41.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.5% สร้างรายได้ 2.21 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10%

  ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยจะมีจำนวน 166 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 3% และสร้างรายได้ 1.12 ล้านล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5%

  นอกจากนี้ยังคาดว่า แนวโน้มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจีนมากที่สุด คือ 11.69 ล้านคน รองลงมาเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในอาเซียน 11.31 ล้านคน, ยุโรป 6.90 ล้านคน, อินเดีย 2.01 ล้านคน, รัสเซีย 1.50 ล้านคน และจากสหราชอาณาจักร 0.99 ล้านคน