Sunday, March 3, 2024
More

  บอร์ดควบคุมมลพิษ เล็งเสนอ 18 มาตรการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ให้ปฏิบัติด่วน

  กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยมติคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยได้มีมติให้ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง PM2.5 ในสถานการณ์วิกฤติ มีรายละเอียดดังนี้

  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  1.ขยายเขตพื้นที่จำกัดรถบรรทุกดีเซลเข้า กทม. จากวงแหวนรัชดาภิเษก เป็นวงแหวนกาญจนาภิเษก
  2.ออกข้อบังคับให้รถบรรทุกดีเซล เข้าเขตพื้นที่ชั้นในของ กทม. ได้เฉพาะวันคู่ ตามช่วงเวลาที่กำหนดในช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563
  3.ยกระดับความเข้มงวดในการตรวจจับรถยนต์ควันดำ
  4.ออกประกาศห้ามใช้รถยนต์ที่มีมลพิษเกินมาตรฐาน


  กรมการขนส่งทางบก
  1.ตรวจสอบรถโดยสาร (ไม่ประจำทาง) ทุกคัน โดยเพิ่มชุดตรวจเป็น 50 ชุด ใน 50 เขต
  2.ร่วมกับ บก.จร. ยกระดับความเข้มงวดการตรวจจับควันดำรถโดยสารและรถบรรทุก และออกคำสั่ง ห้ามใช้รถ

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  1.ตรวจสอบโรงงานที่มีนัยสำคัญทำให้เกิดฝุ่นละออง หากเกินมาตรฐานให้สั่งหยุดปรับปรุง
  2.ขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตในช่วงวิกฤติสถานการณ์ฝุ่นละออง
  3.เพิ่มแรงจูงใจสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ให้ความร่วมมือในการลดกำลังการผลิต

  กรุงเทพมหานคร
  1.ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมถึงการก่อสร้างประเภทอื่น
  2.เข้มงวดไม่ให้มีการเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด ฝ่าฝืนมีบทลงโทษทั้งจำและปรับ

  จังหวัด 76 จังหวัด
  1.ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นห้ามการเผาขยะมูลฝอย หญ้า ตอซัง หรือเศษวัสดุทางการเกษตร หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นที่ดินตนเองหรือที่สาธารณะ
  2.เข้มงวดการควบคุมยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม การก่อสร้างต่างๆ

  ข้อเสนออื่น
  1.ขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาทำงาน
  2.รถยนต์ของส่วนราชการต้องผ่านมาตรฐานควันดำทุกคัน
  3.ลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีปริมาณกำมะถันไม่เกิน 10 ppm (น้ำมันเกรดพรีเมี่ยม)
  4.สนับสนุนการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี
  5.สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนในเรื่องสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5