Monday, June 24, 2024
More

  ลุยเดินหน้าเป้าหมาย “สร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองปลอดอุบัติเหตุ”

  กรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน ระดับเขต ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบนโยบายสร้างกรุงเทพฯ เมืองไร้อุบัติเหตุ (Zero Accident)”

  และมีนายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง  พล...จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ผู้อำนวยการเขต และผู้เกี่ยวข้อง กว่า 100 คน เข้าร่วมประชุม


  รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้เก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 2562 และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งล่าสุดพบว่ามีผู้เสียชีวิตในพื้นที่กรุงเทพฯ สูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

  สำหรับสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบติเหตุในช่วงวันหยุดยาวทั้ง 3 ครั้งที่ผ่านมามาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่มากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

  กรุงเทพมหานคร จึงระดมหน่วยงานในสังกัด กทม. และผู้เกี่ยวข้อง มาเตรียมความพร้อมเพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความคุ้นเคยกับประชาชนและสภาพพื้นที่แต่ละเขต ตรวจสอบและค้นหาจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมรายงานสภาพปัญหา และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมายัง ศปถ.กทม. เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์สร้างกรุงเทพฯ เมืองไร้อุบัติเหตุ (Zero Accident)”

  แนวทาง ที่กรุงเทพมหานคร กำหนดไว้เพื่อเดินหน้ากรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองไร้อุบัติเหตุ“(Zero Accident) ประกอบด้วย

  1.จัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.)

  2.ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย ศปถ.ระดับประเทศเพื่อประสานความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ

  3.ผนึกกลไก กทม. ระดับเขต (ศปถ.เขต) ลดอุบัติเหตุในเชิงรุก โดยเตรียมนําร่อง 1 โซนต่อ 1 เขต ในปี 2563 มีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุในเขต 10% 

  4.เสริมสร้างชุมชนรักษ์ความปลอดภัย ห่วงใยลูกหลาน ต้านอุบัติเหตุโดยเตรียมจัดตั้งกลุ่มแกนนำและคณะทำงานที่มีจิตสาธารณะในพื้นที่เขตเพื่อร่วมทำงานกับ ศปถ.เขตในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

  5.สร้างเยาวชนเป็นผู้นำลดอุบัติเหตุเด็กเริ่ม ผู้ใหญ่ร่วมโดยให้ความรู้ด้านอุบัติเหตุทางถนนและวิธีป้องกันส่งเสริมให้เยาวชนกระตุ้นเตือนผู้ปกครองและผู้ใหญ่ให้ปฏิบัติตาม

  6.จัดกิจกรรมรณรงค์ทุกเทศกาลแห่งความสุขฉุกใจ ไม่ฉุกเฉินในพื้นที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ยานพาหนะตระหนักถึงความสำคัญ สาเหตุ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

  ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนเขต มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขต  โดย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ทราบ

  รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ศปถ. กทม. มอบหมาย สำหรับการประชุมในวันนี้ กำหนดจัดขึ้นเพื่อแจ้งให้ผู้แทน ศปถ.เขต ทั้ง 50 เขต ได้รับทราบ นโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ในด้านการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งได้รับฟังการเสวนาทางวิชาการจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ในด้านการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของ ศปถ.เขต ต่อไป