Saturday, April 13, 2024
More

  คมนาคมพิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน) ในพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ

  กทม.เตรียมความพร้อมปรับปรุงถนนทั่วกรุง หากคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) อนุมัติเห็นชอบการเปิดเส้นทางบัสเลนในเส้นทางต่างๆ ของพื้นที่กรุงเทพฯ

  บัสเลนทั่วกรุงจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่

  นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน) โดยอยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (คจร.) อนุมัติ ซึ่งหาก คจร.เห็นชอบการเปิดเส้นทางบัสเลน ต้องมีการประสานไปยัง กทม. เพื่อดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพของถนนว่า ที่ผ่านมา สำนักการจราจรและขนส่ง ได้พิจารณาจัดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม


  รวมถึงได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย และข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรต่างๆ เพื่อให้พร้อมกำหนดช่องทางพิเศษสำหรับรถโดยสารประจำทาง (บัสเลน) ในเส้นทางต่างๆ ของพื้นที่กรุงเทพฯ

  ขณะเดียวกัน กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะปรับปรุงรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT เส้นทางสาทร-ราชพฤกษ์ ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นรถไฟฟ้าระบบราง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมของเส้นทางดังกล่าว