Sunday, July 14, 2024
More

  ส่องโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ต้นแบบการพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแห่งแรกของไทย

  เปิดมิติใหม่ในการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร กับสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี (Canal Park For All) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองช่องนนทรี และบริเวณโดยรอบ ที่แม้จะมีพื้นที่แคบที่สุด แต่ก็มีความยาวมากที่สุด และจะเป็นสวนสาธารณะเลียบคลอง ซึ่งเป็นต้นแบบของการพลิกฟื้นระบบนิเวศคลองแห่งแรกในประเทศไทย

  เปิดลายแทงการดำเนินงานสร้าง สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี

  โดยพื้นที่โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี จะมีรายละเอียดดังนี้


  – เริ่มต้นจากถนนสุรวงศ์ – แม่น้ำเจ้าพระยา
  – ระยะทางรวม 4.5 กิโลเมตร

  ตั้งอยู่ในพื้นที่ 3 เขต
  – เขตบางรัก
  – เขตสาทร
  – เขตยานนาวา

  พื้นที่ดำเนินการแบ่งเป็น 4 ช่วง
  1.ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม
  2.ช่วงถนนสาทร – ถนนจันทน์
  3.ช่วงถนนจันทร์ – ถนนรัชดาภิเษก
  4.ช่วงถนนรัชดาภิเษก – ถนนพระราม 3

  พื้นที่นำร่องเฟสแรกของสวนฯ คลองช่องนนทรี ยาว 1.2 กม. คาดเสร็จเม.ย. 64

  สำหรับพื้นที่ที่จะพัฒนานำร่องเป็นจุดแรก โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 คือช่วงที่ 1 ช่วงถนนสุรวงศ์ – ถนนสีลม ซึ่งอยู่ระหว่าง Skywalk ช่องนนทรี และทางกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพฯ มีความยาวตลอดแนว 1.2 กิโลเมตร รวมทั้งสองฝั่งจะมีระยะทางรวม 2.4 กิโลเมตร

  ประกอบด้วยการออกแบบพื้นที่อย่างหลากหลาย มีการขยายทางเดินริมคลอง เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกให้สัญจรได้ง่าย ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ใหญ่เพิ่มความสวยงาม มีลานกิจกรรม มีพื้นที่การเรียนรู้ และออกกำลังกาย

  ซึ่งการออกแบบจะมุ่งเน้นให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกกลุ่ม โดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวม และระบายน้ำ รวมถึงการรับน้ำเพื่อช่วยป้องกันน้ำท่วมไว้เป็นอย่างดี ซึ่งจะสามารถรับน้ำในพื้นที่เขตบางรัก เขตสาทร และเขตยานนาวา ระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปได้

  คลองช่องนนทรี ต้นแบบการพัฒนาคลองต่าง ๆ ของกทม. อย่างยั่งยืน

  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวว่า คลองช่องนนทรี เป็นคลองที่มีศักยภาพในการพัฒนา เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตเมือง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จำนวนมาก การเดินทางสะดวก มีถนนตัดผ่านหลายสาย มีเส้นทางรถไฟฟ้าผ่าน มีรถเมล์ BRT และภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ ยังพร้อมให้ความร่วมมือพัฒนาและปรับปรุง

  เพื่อให้คลองช่องนนทรีเป็นคลองต้นแบบที่มีสภาพแวดลล้อมที่ดี ภูมิทัศน์สวยงาม และปลอดภัย สามารถใช้เป็นต้นแบบการพัฒนาคลองต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างยั่งยืน

  ซึ่งโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นับเป็นครั้งแรกของกรุงเทพมหานคร ที่ได้ดำเนินการพัฒนาคลองในรูปแบบของ “สวนเลียบคลอง” หรือ Linear Park ซึ่งมีแนวคิดสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

  1.เขียว ซึ่งสื่อถึงพื้นที่สีเขียว ที่จะถูกพัฒนาขึ้นตลอดแนวริมคลองทั้ง 2 ฝั่ง

  2.คลอง สื่อถึงความผูกพันระหว่างกรุงเทพมหานครกับสายน้ำที่มีมาแต่โบราณ โดยในอดีต นอกจากบรรพบุรุษของเราจะใช้คลองเป็นปราการสำคัญ ในการป้องกันเมืองแล้ว ยังใช้เป็นเส้นทางสำหรับการสัญจร และการค้าขายอีกด้วย

  3.คน สื่อถึงการเชื่อมโยงผู้คนในพื้นที่ 3 เขต ได้แก่ บางรัก สาทร และยานนาวา
  ตลอดเส้นทางที่คลองช่องนนทรีทอดตัวไหลผ่าน จากถนนสุรวงศ์ ถนนสีลม ถนนสาทร ถนนจันทน์ ถนนรัชดาภิเษก ไปจนจรดถนนพระรามที่ 3 รวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตร

  4.ความรู้ คือการวางเป้าหมายให้สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เป็นพื้นที่กิจกรรมสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ของประชาชน รองรับวิถีชีวิตยุคใหม่ รวมถึงเป็นเส้นทางเชื่อมต่อการสัญจรด้วยการเดินเท้า เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเมืองอย่างแท้จริง

  สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030

  นอกจากนั้น โครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ยังนับเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ Green Bangkok 2030

  เนื่องจากปัจจุบัน กรุงเทพมหานครมีอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรอยู่ที่ประมาณ 7.08 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งยังน้อยกว่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้ที่ 9 ตารางเมตรต่อคน

  และเมื่อเทียบกับเมืองต่าง ๆ ของโลก อาทิ
  – ปารีส มีพื้นที่สีเขียว 10.58 ตารางเมตรต่อคน
  – นิวยอร์ก มีพื้นที่สีเขียว 16.97 ตารางเมตรต่อคน
  – ลอนดอน มีพื้นที่สีเขียว 31.69 ตารางเมตรต่อคน
  – กัวลาลัมเปอร์ มีพื้นที่สีเขียว 50 ตารางเมตรต่อคน
  – สิงคโปร์มีพื้นที่สีเขียว 66 ตารางเมตรต่อคน
  – ซิดนีย์ มีพื้นที่สีเขียว 235.73 ตารางเมตรต่อคน

  จะพบว่ากรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนประชากรค่อนข้างน้อยมาก กทม.จึงร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงภาคีเครือข่าย ดำเนินโครงการ Green Bangkok 2030

  โดยกำหนดเป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็น 10 ตารางเมตรต่อคน ภายในปี พ.ศ.2573 ซึ่งจะช่วยให้กรุงเทพมหานครเพิ่มพื้นที่สาธารณะสีเขียว ที่เข้าถึงได้ในระยะ 400 เมตร หรือเดินได้ใน 5-10 นาที ทั้งจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 13% เป็น 50% และเพิ่มพื้นที่ร่มไม้ในเมือง จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 17% ให้เพิ่มเป็น 30%

  กทม.เปิดรับการสนับสนุนเงินทุน ในโครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี

  สำหรับงบประมาณในการดำเนินโครงการนั้น ในขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดวงเงินที่ชัดเจน ต้องรอสรุปรูปแบบบให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งทางผู้ว่าราชการ กทม. บอกว่ามีแนวคิดที่จะเปิดรับบริจาคเงินทุน รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างจากประชาชน และภาคเอกชนที่สนใจ

  เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ตัวผู้สนับสนุนเอง แก่ลูกหลาน คนที่รัก และเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป ซึ่งรูปแบบ วิธีการ และช่องทางในการเปิดรับบริจาค จะมีการประชาสัมพันธ์ในภายหลัง

  กทม.พร้อมฟังความเห็นประชาชน เพื่อใช้ประกอบการออกแบบสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี

  โดยหลังจากนี้ คณะทำงานจะเร่งดำเนินการออกแบบรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งจะมีการจัดเวทีกลุ่มย่อย เพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน โดยจะมีบอร์ดนิทรรศการ เพื่อใช้นำเสนอรายละเอียดโครงการไว้ที่ Sky Walk แยกสาทร-นราธิวาส

  โดยประชาชนสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น และเขียนข้อความเสนอแนะ ติดบนบอร์ดนิทรรศการภายในงานได้ ซึ่งจะติดตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 1 เดือน

  ทั้งจะมีการจัดเวทีย่อย ๆ เพื่อแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อรวบรวมความเห็น และข้อเสนอต่าง ๆ ไปประกอบการออกแบบรายละเอียด โดยคาดว่าจะได้แบบที่ชัดเจนภายในสิ้นปี พ.ศ.2564

  การพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี นอกจากจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
  ฟื้นคืนอัตลักษณ์ และความมีชีวิตชีวาในคลองแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะให้เชื่อมเมือง เชื่อมทางสัญจร

  สร้างพื้นที่สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นทางออกกำลังกาย อาทิ วิ่ง เดิน และปั่นจักรยาน รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นับเป็นการสร้างสภาพแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้คนในเมือง ได้อย่างยั่งยืน