Saturday, April 13, 2024
More

  ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมมือพัฒนา “โครงการบางซื่อ” สร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมสถานีกลางบางซื่อ

  ครม.อนุมัติข้อตกลงความร่วมมือพัฒนา “โครงการบางซื่อ” สู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ ระหว่างหน่วยงานของไทย และของประเทศญี่ปุ่น

  หน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมบันทึกข้อตกลง พัฒนา “โครงการบางซื่อ”

  โดยร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบางซื่อ” มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมดังนี้
  – กระทรวงคมนาคมของไทย
  – การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
  – กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง
  – การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น
  – องค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น


  เพื่อผลักดันแผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พื้นที่บริเวณบางซื่อไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งพื้นที่บริเวณบางซื่อ อยู่ระหว่างการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และได้รับการวางแผนพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ของกรุงเทพมหานคร

  ทั้งยังเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่อง ของการส่งเสริมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะภายใต้กรอบ ASEAN Smart City Network (ASCN) และภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขณะเดียวกัน ครม.ยังได้อนุมัติให้ปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ในร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว

  วัตถุประสงค์ของความร่วมมือพัฒนา “โครงการบางซื่อ”

  สำหรับร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการบางซื่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองระหว่างฝ่ายไทย และฝ่ายญี่ปุ่น โดยมีกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น ร่วมกันกำหนดรูปแบบความร่วมมือ และให้คำแนะนำในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้วย

  การแบ่งหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ใน “โครงการบางซื่อ”

  ส่วนการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ทางกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย จะจัดส่งข้อมูลทรัพย์สินและข้อมูลกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ โครงการพัฒนาเมืองให้แก่กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น กับองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น

  ขณะที่กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น และองค์กรพัฒนาและฟื้นฟูเมืองของญี่ปุ่น ก็จะส่งข้อมูลนโยบายและการพัฒนาเมือง กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน และวิธีการดำเนินโครงการ ให้กับกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย

  หน่วยงานต่าง ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน “โครงการบางซื่อ” กันเอง

  อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ละฝ่ายจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง โดยที่บันทึกข้อตกลงฯ มีอายุ 2 ปี และต่ออายุอัตโนมัติได้อีก 2 ปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนาม

  ทั้งนี้ ร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ และให้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศตนเอง ส่วนข้อมูล และข่าวสารที่แลกเปลี่ยนกันภายใต้ร่างบันทึกข้อตกลง จะเป็นข้อมูลความลับ

  “โครงการบางซื่อ” จะนำเสนอรูปแบบความเป็นอัจฉริยะ 3 ด้าน

  ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พื้นที่โดยรอบบริเวณบางซื่อ (Bang Sue Smart City) จะนำเสนอรูปแบบความเป็นอัจฉริยะใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

  1.การคมนาคมขนส่งอัจฉริยะ เป็นรูปแบบเมืองที่ผู้คนสามารถเดินในบริเวณพื้นที่ได้อย่างสบาย และปลอดภัย สามารถเคลื่อนที่ไปยังจุดต่าง ๆ ได้ง่าย มีเครือข่ายทางเดินลอยฟ้า เชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับโซนต่าง ๆ

  2.การบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ จะมีการใช้ระบบ Regional Cooling Network แหล่งกำเนิดความเย็นประสิทธิภาพสูง การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และนำระบบสื่อสารสารสนเทศ และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการบริหารจัดการพลังงาน

  3.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ โดยจะพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบสวนจตุจักร มีการจัดการน้ำเสีย และสิ่งปฏิกูล โดยเน้นการรีไซเคิล และลดการทิ้งขยะที่เป็นของแข็ง ให้บริการขนส่งคมนาคมด้วยรถ EV การส่งเสริมการแชร์จักรยาน และการจัดโซนที่ให้ความสำคัญกับผู้เดินเท้าเป็นอันดับแรก