Friday, June 21, 2024
More

  คืบหน้าปรับปรุง “คูเมืองเดิม” เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์

  สำนักการระบายน้ำ กทม. เผยอัปเดตการเดินหน้าปรับปรุงคลอง คูเมืองเดิม (คลองหลอด)

  เตรียมส่ง “คลองหลอด” สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

  โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำได้สำรวจ ออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนราชินี และถนนอัษฎางค์ ด้วยการปรับปรุงผิวจราจร ทางเท้า ไฟประดับ สะพานข้ามคลอง และปลูกต้นไม้ตลอดแนว เพื่อสร้างความร่มรื่น


  พร้อมทั้งเตรียมพัฒนาชุมชนโดยรอบ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และจัดถนนคนเดินในวันหยุด

  นอกจากนั้น ยังขอจัดสรรงบประมาณปี 2565 มาปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เพิ่มเติม

  โดยปรับปรุงผนังกันดิน ท่อระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาคุณภาพน้ำ ส่วนการปรับปรุงสภาพน้ำในคลอง เบื้องต้นสำนักการระบายน้ำได้ขุดลอกดินเลน และจัดการผันน้ำดีจากแม่น้ำเจ้าพระยา มาเปลี่ยนถ่ายน้ำเดิมเป็นประจำ เพื่อให้สภาพน้ำในคลองไม่เน่าเสีย

  คลองหลอด จัดอยู่ในประเภทคลองอนุรักษ์

  ทั้งนี้ คลองคูเมืองเดิม (คลองหลอด) เป็นคลองที่อยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งจัดอยู่ในประเภทคลองอนุรักษ์
  – ความกว้างคลองประมาณ 10 – 12 เมตร
  – ความยาวคลองประมาณ 1,700 เมตร

  ปลายด้านเหนือ เชื่อมติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา (ปิ่นเกล้า) และปลายคลองด้านทิศใต้ เชื่อมติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากคลองตลาด) มีประตูระบายน้ำ ควบคุมระดับน้ำทั้งสองด้าน

  ลักษณะเขื่อนเดิม เป็นชนิดกำแพงอิฐก่อโบราณ โดยตลอดคลองจะผ่านสถานที่สำคัญ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม อนุสาวรีย์หมู สวนสราญรมย์ ตลาดยอดพิมาน วัดราชนัดดาฯ และวัดราชบพิตรฯ