Saturday, June 22, 2024
More

  กรมเจ้าท่าเร่งพัฒนาท่าเรือเทเวศร์-ท่าช้าง ยกระดับการสัญจรทางน้ำบนเจ้าพระยา

  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และคณะ ตรวจติดตามความคืบหน้าการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสาร ท่าเรือเทเวศร์-ท่าช้าง โดยมี นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการกองวิศวกรรม รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

  เผย เร่งเดินหน้าพัฒนาท่าเรือเทเวศร์-ท่าช้าง ที่ให้บริการเรือโดยสาร เรือข้ามฟาก และเรือท่องเที่ยว ของกรมเจ้าท่า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวทางน้ำ และคุณภาพการโดยสารทางเรือของผู้ใช้งาน


  พัฒนา ท่าเรือท่าช้าง คืบหน้าร้อยละ 65 เปิดใช้พ.ค.นี้

  เริ่มจากท่าเรือท่าช้าง ปัจจุบัน รองรับผู้ใช้บริการเฉลี่ย 12,324 คน/วัน รองรับเที่ยวเรือ 394 เที่ยว/วัน แต่ด้วยความเสื่อมโทรมของพื้นที่ที่เกิดจากการใช้งานมานาน และส่งผลให้ท่าเรือเดิม ที่มีขนาดเล็ก มีความแออัด ไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ

  กรมเจ้าท่า เลยดำเนินการก่อสร้างอาคารพักคอย จำนวน 2 หลัง ด้วยสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับทัศนียภาพเขตเมืองกรุงเก่า โดยมีรายละเอียดทางโครงสร้าง ได้แก่
  – เพิ่มขนาดพื้นที่ท่าเรือ 1,941 ตารางเมตร
  – ติดตั้งโป๊ะขนาด 6×12 เมตร จำนวน 4 โป๊ะ และ 5×10 เมตร จำนวน 2 โป๊ะ เพื่อให้ท่าเรือ มีพื้นที่รองรับผู้โดยสารได้เพียงพอ

  โดยขณะนี้ งานปรับปรุง คืบหน้ากว่าร้อยละ 65 และจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งในระหว่างดำเนินการ ให้มีการดูแลพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัย ไม่กระทบผู้ใช้บริการ

  พร้อมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดเวลา โดยก่อนเปิดใช้ท่าเทียบเรือ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยฯ จะให้กรมเจ้าท่า จัดประชุมผู้ประกอบการเรือ เพื่อวางแผน และกำหนดการใช้ท่าเรือท่าช้าง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัย และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  พัฒนา ท่าเรือเทเวศร์ คืบหน้ากว่าร้อยละ 95 เปิดใช้ก.พ.นี้

  ส่วน ท่าเรือเทเวศร์ ท่าเทียบเรือโดยสารแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม ปัจจุบัน มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 4,329 คน/วัน รองรับจำนวนเที่ยวเรือ 267 เที่ยว/วัน ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร ทั้งภายใน ภายนอก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้พิการ และผู้สูงอายุ พร้อมห้องน้ำชาย-หญิง และผู้พิการบนท่าเรือ

  คืบหน้าแล้ว กว่าร้อยละ 95 โดยกรมเจ้าท่า จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ทั้งกำหนดให้ติดตั้งเครื่องหมาย และป้ายบอกทางให้ชัดเจน

  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางเชื่อมต่อสถานีเรือไฟฟ้าคลองผดุงกรุงเกษม(ท่าเทียบเรือตลาดเทวราช) ให้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

  ทั้งนี้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ยังได้เน้นย้ำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ บริเวณโดยรอบท่าเรือเทเวศร์-ท่าช้าง เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ร่วมกับเอกชน

  และการนำเทคโนโลยี Smart Pier ที่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวก สร้างวินัยการใช้จ่ายแบบ ไลฟ์สไตล์แบบนิวนอร์มัล เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการให้บริการต่อประชาชน และนักท่องเที่ยว อย่างมีประสิทธิภาพ