Monday, June 17, 2024
More

    พัฒนาพื้นที่ระยะ 2-3 สวนป่าเบญจกิติ เสร็จก.พ. 65 ตั้งเป้าเป็นสวนป่าสำหรับคนเมือง

    สวนป่าเบญจกิติ เดินหน้าแผนการพัฒนาพื้นที่ ระยะ 2-3 ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

    สวนป่าเบญจกิติ ระยะ 2-3 แล้วเสร็จก.พ. 65 เร่งระยะ 1 ให้สมบูรณ์ ภายในมิ.ย. 64

    สวนที่ออกแบบมาเพื่อให้เป็นสวนน้ำแห่งแรกของกรุงเทพฯ ซึ่งผู้มาเยือนจะได้พบกับบึงน้ำขนาดใหญ่ ด้านหน้าของสวน มีการดำเนินงานในแนวคิดป่ารักษ์น้ำ และยังนับเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในกทม. ที่มีสวนป่า ซึ่งจำลองลักษณะของป่าไม้ในภูมิภาคต่าง ๆ เอาไว้ในพื้นที่ แบบน่าศึกษาที่สุด


    โดยตอนนี้ทาง “สวนป่าเบญจกิติ” จะเดินหน้าแผนการพัฒนาพื้นที่ ระยะ 2-3 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

    แบ่งการก่อสร้างเป็น 2 ส่วน ดังนี้

    ระยะที่ 1
    – 8 เดือนแรก จะก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2564

    ระยะที่ 2
    – งานปรับปรุงอาคารเดิม เป็นอาคารกีฬา และพิพิธภัณฑ์ ให้แล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2565

    การพัฒนาที่ต้องการให้กลายเป็น สวนป่าสำหรับคนเมือง

    โครงการสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2-3 เนื้อที่ประมาณ 259 ไร่ ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้แนวคิดการสืบสานพระราชปณิธาน ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการปลูกป่าในใจคน

    ด้วยการเป็น สวนป่าสำหรับคนเมือง (Urban Forest) ที่เชื่อมโยง และเอื้อต่อการเข้ามาทำกิจกรรม และใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตของคนเมือง เป็นแหล่งเรียนรู้มีชีวิต ที่สร้างความผูกพัน และสำนึกรักในคุณค่าของป่า น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วม ต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม อย่างยั่งยืน

    เน้นให้มีพื้นที่สวนป่ามากที่สุด มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ ต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้น้ำ หลากหลายชนิดพันธุ์ มีงานสร้างอัฒจันทน์ ทางเดินลอยฟ้า ทางวิ่ง ทางจักรยาน และทางเดินโดยรอบโครงการฯ โดยให้มีสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสม และกลมกลืนกับความเป็นสวนสาธารณะในเมือง

    นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงอาคารเดิม (อาคารโกดังเดิม อาคารพิพิธภัณฑ์ และอาคาร Pavilion) ให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ และตรงตามวัตถุประสงค์ ในการจัดสร้างโครงการสวนป่าเบญจกิติ และพบว่าหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้สวนป่าเบญจกิติ มีพื้นที่ทั้งหมด 430 ไร่

    สวนป่าเบญจกิติ ตั้งอยู่ที่ บริเวณโรงงานยาสูบ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.