Monday, June 17, 2024
More

  สนข.เดินหน้าแผนพัฒนา “การเดินทางทางน้ำ” ส่งความสะดวกระบบขนส่งหลักแก่คนเมือง

  นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม เผยแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น

  หลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา โครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม รวมประมาณ 100 คน


  สนข.เดินหน้าพัฒนาแผนการเดินทางทางน้ำ กรุงเทพฯ – ปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น

  โดยหลังนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณา เพิ่มบริการการขนส่งในแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางของประชาชน

  สนข.จึงได้ดำเนินการศึกษาแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาด้านการเดินทางทางน้ำ

  เพื่อพัฒนาให้รองรับความต้องการในการเดินทาง ทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงศึกษา ทบทวนข้อมูลสถานภาพการเดินทางทางน้ำของไทย และในประเทศที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

  และเริ่มจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ และข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาด้านการเดินทางทางน้ำ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมต่ออย่างบูรณาการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

  ซึ่ง สนข. จะนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ในการสัมนาครั้งนี้ ไปใช้ประกอบการศึกษาวิเคราะห์ ในโครงการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่นต่อไป

  กรุงเทพฯ – ปริมณฑล มีเรือโดยสาร 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 77 กม.

  ทั้งยังให้มีต้นแบบ ในการพัฒนาเส้นทางเดินเรือในคลอง ที่มีการตอบสนองทั้งการคมนาคม การอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวไปในตัว ซึ่งปัจจุบัน พบว่ามีเรือโดยสารสาธารณะให้บริการในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล จำนวน 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 77 กิโลเมตร

  ประกอบด้วย
  1.เส้นทางของเรือด่วนเจ้าพระยา และเรือไฟฟ้าให้บริการในแม่น้ำเจ้าพระยา
  2.เส้นทางในคลองแสนแสบ
  3.เส้นทางในคลองผดุงกรุงเกษม
  4.เส้นทางในคลองภาษีเจริญ
  5.เส้นทางในคลองประเวศบุรีรมย์ (คลองพระโขนง)

  โดยพบว่า มีท่าเรือที่สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ในรัศมี 500 เมตร ประกอบด้วย

  1.ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) จำนวน 10 สถานี ได้แก่
  – สถานีอโศก
  – สถานีหัวลำโพง
  – สถานีบางไผ่
  – สถานีบางหว้า
  – สถานีเพชรเกษม 48
  – สถานีภาษีเจริญ
  – สถานีสะพานพระนั่งเกล้า
  – สถานีบางโพ
  – สถานีสนามไชย
  – สถานีสะพานตากสิน

  2.ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีเขียว) จำนวน 2 สถานี ได้แก่
  – สถานีราชเทวี
  – สถานีบางหว้า

  3.ท่าเรือที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Airport Rail Link) จำนวน 2 สถานี ได้แก่
  – สถานีมักกะสัน
  – สถานีรามคำแหง

  อย่างไรก็ตาม การให้บริการเรือโดยสารสาธารณะในแม่น้ำ และคลอง มีความจำเป็นต้องปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านการเข้าถึงท่าเรือ และเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ

  ได้แก่ ทางเดินเข้าออกท่าเรือ ที่มีสิ่งกีดขวาง แสงสว่างไม่เพียงพอ ไม่ปลอดภัย ไม่มีป้ายบอกเส้นทางเข้าออกท่าเรือ และจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น ห่างไกลจากท่าเรือ

  สนข.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และความจำเป็นดังกล่าว เลยจัดทำแผนพัฒนาการเดินทางทางน้ำ ในเขตกรุงเทพฯ – ปริมณฑล และการเชื่อมต่อการเดินทางรูปแบบอื่น (W-MAP) ในลักษณะล้อ – ราง – เรือ เพื่อเป็นการยกระดับการเดินทางทางน้ำ ให้ทางเลือกในการสัญจร และท่องเที่ยวแก่คนเมือง ทั้งเพื่อรองรับความต้องการเดินทาง และการเติบโตของเมือง อย่างยั่งยืน